ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا غفوریان، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، محمد سعید عبدخدایی، سیدعلی کیمیایی، (1397). نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متاهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی، فصلنامه مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان، 16(4)، 7-42. magiran.com/p1969309
Parisa Ghafoorian , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Mohammad Saeed Abdekhodaei, Seyyed Ali Kimiaee, (2018). Role of Individual, Family, Social and Religious Factors in the Extramarital Relationships of Married Women and the Presenting of a Treatment Model Based on Related Factors: A Qualitative Study, women s studies (Sociological & Psychological) , 16(4), 7-42. magiran.com/p1969309
پریسا غفوریان، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، محمد سعید عبدخدایی، سیدعلی کیمیایی، نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متاهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی. فصلنامه مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان، 1397؛ 16(4): 7-42. magiran.com/p1969309
Parisa Ghafoorian , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Mohammad Saeed Abdekhodaei, Seyyed Ali Kimiaee, Role of Individual, Family, Social and Religious Factors in the Extramarital Relationships of Married Women and the Presenting of a Treatment Model Based on Related Factors: A Qualitative Study, women s studies (Sociological & Psychological) , 2018; 16(4): 7-42. magiran.com/p1969309
پریسا غفوریان، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، محمد سعید عبدخدایی، سیدعلی کیمیایی، "نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متاهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی"، فصلنامه مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان 16، شماره 4 (1397): 7-42. magiran.com/p1969309
Parisa Ghafoorian , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Mohammad Saeed Abdekhodaei, Seyyed Ali Kimiaee, "Role of Individual, Family, Social and Religious Factors in the Extramarital Relationships of Married Women and the Presenting of a Treatment Model Based on Related Factors: A Qualitative Study", women s studies (Sociological & Psychological) 16, no.4 (2018): 7-42. magiran.com/p1969309
پریسا غفوریان، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد، محمد سعید عبدخدایی، سیدعلی کیمیایی، (1397). 'نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متاهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی'، فصلنامه مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان، 16(4)، صص.7-42. magiran.com/p1969309
Parisa Ghafoorian , Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad, Mohammad Saeed Abdekhodaei, Seyyed Ali Kimiaee, (2018). 'Role of Individual, Family, Social and Religious Factors in the Extramarital Relationships of Married Women and the Presenting of a Treatment Model Based on Related Factors: A Qualitative Study', women s studies (Sociological & Psychological) , 16(4), pp.7-42. magiran.com/p1969309
پریسا غفوریان؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ محمد سعید عبدخدایی؛ سیدعلی کیمیایی. "نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متاهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی". فصلنامه مطالعات اجتماعی  روان شناختی زنان، 16 ،4 ، 1397، 7-42. magiran.com/p1969309
Parisa Ghafoorian ; Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad; Mohammad Saeed Abdekhodaei; Seyyed Ali Kimiaee. "Role of Individual, Family, Social and Religious Factors in the Extramarital Relationships of Married Women and the Presenting of a Treatment Model Based on Related Factors: A Qualitative Study", women s studies (Sociological & Psychological) , 16, 4, 2018, 7-42. magiran.com/p1969309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال