ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نصراللهی، سمیه محمدی، غزاله طهماسبی، اعظم بیدرفش، (1397). بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(6)، 26-31. magiran.com/p1969427
Zahra Nasrollahi, Somayyeh Mohammadi, Ghazale Tahmassebi, Azam Biderafsh, (2019). The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(6), 26-31. magiran.com/p1969427
زهرا نصراللهی، سمیه محمدی، غزاله طهماسبی، اعظم بیدرفش، بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(6): 26-31. magiran.com/p1969427
Zahra Nasrollahi, Somayyeh Mohammadi, Ghazale Tahmassebi, Azam Biderafsh, The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2019; 11(6): 26-31. magiran.com/p1969427
زهرا نصراللهی، سمیه محمدی، غزاله طهماسبی، اعظم بیدرفش، "بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 6 (1397): 26-31. magiran.com/p1969427
Zahra Nasrollahi, Somayyeh Mohammadi, Ghazale Tahmassebi, Azam Biderafsh, "The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 11, no.6 (2019): 26-31. magiran.com/p1969427
زهرا نصراللهی، سمیه محمدی، غزاله طهماسبی، اعظم بیدرفش، (1397). 'بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(6)، صص.26-31. magiran.com/p1969427
Zahra Nasrollahi, Somayyeh Mohammadi, Ghazale Tahmassebi, Azam Biderafsh, (2019). 'The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(6), pp.26-31. magiran.com/p1969427
زهرا نصراللهی؛ سمیه محمدی؛ غزاله طهماسبی؛ اعظم بیدرفش. "بررسی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی، راهی برای تبیین ضرورت گنجاندن محتوای معنوی در برنامه آموزش پزشکی: یک مطالعه توصیفی- مقطعی". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 ،6 ، 1397، 26-31. magiran.com/p1969427
Zahra Nasrollahi; Somayyeh Mohammadi; Ghazale Tahmassebi; Azam Biderafsh. "The Study on the Spiritual Health of Medical Students, A Way to Explain the Necessity of incorporating Spiritual Content into Medical Education Program: A Descriptive Cross-sectional Study", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11, 6, 2019, 26-31. magiran.com/p1969427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال