ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم فرخی، رویا قلخان، (1397). بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10(1)، 127-152. magiran.com/p1969487
Meysam Farokhi , Roya Ghalkhan, (2018). The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon, Sociology of Art and Literature, 10(1), 127-152. magiran.com/p1969487
میثم فرخی، رویا قلخان، بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1397؛ 10(1): 127-152. magiran.com/p1969487
Meysam Farokhi , Roya Ghalkhan, The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon, Sociology of Art and Literature, 2018; 10(1): 127-152. magiran.com/p1969487
میثم فرخی، رویا قلخان، "بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه"، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 10، شماره 1 (1397): 127-152. magiran.com/p1969487
Meysam Farokhi , Roya Ghalkhan, "The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon", Sociology of Art and Literature 10, no.1 (2018): 127-152. magiran.com/p1969487
میثم فرخی، رویا قلخان، (1397). 'بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه'، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10(1)، صص.127-152. magiran.com/p1969487
Meysam Farokhi , Roya Ghalkhan, (2018). 'The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon', Sociology of Art and Literature, 10(1), pp.127-152. magiran.com/p1969487
میثم فرخی؛ رویا قلخان. "بازنمایی نقش مادران شهدای مفقودالاثر در سینمای دفاع مقدس؛ مورد مطالعه فیلم های شیار 143 و بوسیدن روی ماه". نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10 ،1 ، 1397، 127-152. magiran.com/p1969487
Meysam Farokhi ; Roya Ghalkhan. "The Representation of the Mothers of the Missing Martyrs in the Holy Defense Cinema; The Study of the 143 Rays and Kissing on the Moon", Sociology of Art and Literature, 10, 1, 2018, 127-152. magiran.com/p1969487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال