ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا شریعتی، زینب شفیعی، (1397). "تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده ی نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10(1)، 189-229. magiran.com/p1969489
Sara Shariati, Zeinab Shafiei , (2018). "Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era, Sociology of Art and Literature, 10(1), 189-229. magiran.com/p1969489
سارا شریعتی، زینب شفیعی، "تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده ی نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1397؛ 10(1): 189-229. magiran.com/p1969489
Sara Shariati, Zeinab Shafiei , "Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era, Sociology of Art and Literature, 2018; 10(1): 189-229. magiran.com/p1969489
سارا شریعتی، زینب شفیعی، ""تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده ی نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها"، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 10، شماره 1 (1397): 189-229. magiran.com/p1969489
Sara Shariati, Zeinab Shafiei , ""Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era", Sociology of Art and Literature 10, no.1 (2018): 189-229. magiran.com/p1969489
سارا شریعتی، زینب شفیعی، (1397). '"تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده ی نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها'، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10(1)، صص.189-229. magiran.com/p1969489
Sara Shariati, Zeinab Shafiei , (2018). '"Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era', Sociology of Art and Literature, 10(1), pp.189-229. magiran.com/p1969489
سارا شریعتی؛ زینب شفیعی. ""تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده ی نوظهور صنایع دستی مدرن در عصر شبکه ها". نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 10 ،1 ، 1397، 189-229. magiran.com/p1969489
Sara Shariati; Zeinab Shafiei . ""Rebirth": Qualitative study of the emerging phenomenon of modern handicrafts in networks era", Sociology of Art and Literature, 10, 1, 2018, 189-229. magiran.com/p1969489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال