ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا مقامی مقیم، علی اکبر تقی پور، (1398). بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(22)، 27-42. magiran.com/p1969521
Gholamreza Maghami Moghim, Ali Akbar Taghipour, (2019). Investigating the Effective Factors on Changing Groundwater Levels of Safi Abad Plain of Esfarayneh, Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(22), 27-42. magiran.com/p1969521
غلامرضا مقامی مقیم، علی اکبر تقی پور، بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398؛ 8(22): 27-42. magiran.com/p1969521
Gholamreza Maghami Moghim, Ali Akbar Taghipour, Investigating the Effective Factors on Changing Groundwater Levels of Safi Abad Plain of Esfarayneh, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 8(22): 27-42. magiran.com/p1969521
غلامرضا مقامی مقیم، علی اکبر تقی پور، "بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 8، شماره 22 (1398): 27-42. magiran.com/p1969521
Gholamreza Maghami Moghim, Ali Akbar Taghipour, "Investigating the Effective Factors on Changing Groundwater Levels of Safi Abad Plain of Esfarayneh", Desert Ecosystem Engineering Journal 8, no.22 (2019): 27-42. magiran.com/p1969521
غلامرضا مقامی مقیم، علی اکبر تقی پور، (1398). 'بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8(22)، صص.27-42. magiran.com/p1969521
Gholamreza Maghami Moghim, Ali Akbar Taghipour, (2019). 'Investigating the Effective Factors on Changing Groundwater Levels of Safi Abad Plain of Esfarayneh', Desert Ecosystem Engineering Journal, 8(22), pp.27-42. magiran.com/p1969521
غلامرضا مقامی مقیم؛ علی اکبر تقی پور. "بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب های زیرزمینی دشت صفی آباد شهرستان اسفراین". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 8 ،22 ، 1398، 27-42. magiran.com/p1969521
Gholamreza Maghami Moghim; Ali Akbar Taghipour. "Investigating the Effective Factors on Changing Groundwater Levels of Safi Abad Plain of Esfarayneh", Desert Ecosystem Engineering Journal, 8, 22, 2019, 27-42. magiran.com/p1969521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال