ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجیمه قربانی، سوسن جباری، (1397). تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 8(31)، 237-259. magiran.com/p1969764
Najimeh Ghorbani , Susan Jabbari, (2018). The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities, Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), 237-259. magiran.com/p1969764
نجیمه قربانی، سوسن جباری، تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 1397؛ 8(31): 237-259. magiran.com/p1969764
Najimeh Ghorbani , Susan Jabbari, The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities, Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 2018; 8(31): 237-259. magiran.com/p1969764
نجیمه قربانی، سوسن جباری، "تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری"، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 8، شماره 31 (1397): 237-259. magiran.com/p1969764
Najimeh Ghorbani , Susan Jabbari, "The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities", Quarterly Psychology of Exceptional Individuals 8, no.31 (2018): 237-259. magiran.com/p1969764
نجیمه قربانی، سوسن جباری، (1397). 'تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری'، فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 8(31)، صص.237-259. magiran.com/p1969764
Najimeh Ghorbani , Susan Jabbari, (2018). 'The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities', Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 8(31), pp.237-259. magiran.com/p1969764
نجیمه قربانی؛ سوسن جباری. "تاثیر آموزش نظریه ذهن بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان پسر با ناتوانی یادگیری". فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی، 8 ،31 ، 1397، 237-259. magiran.com/p1969764
Najimeh Ghorbani ; Susan Jabbari. "The Effect of Training Theory of Mind on Executive Function of Boy Students with Learning Disabilities", Quarterly Psychology of Exceptional Individuals, 8, 31, 2018, 237-259. magiran.com/p1969764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال