ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کامران کیان فر، میترا پشوتنی زاده، (1398). قیمت گذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی، مجله مدیریت تولید و عملیات، 10(1)، 83-110. magiran.com/p1970068
Kamran Kianfar , Mitra Pashootanizadeh, (2019). Pricing in Channel Book Supply Chain Considering Possibility of Selling E-Book under Fixed and Decreasing Demands, journal of Production and Operations Management, 10(1), 83-110. magiran.com/p1970068
کامران کیان فر، میترا پشوتنی زاده، قیمت گذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1398؛ 10(1): 83-110. magiran.com/p1970068
Kamran Kianfar , Mitra Pashootanizadeh, Pricing in Channel Book Supply Chain Considering Possibility of Selling E-Book under Fixed and Decreasing Demands, journal of Production and Operations Management, 2019; 10(1): 83-110. magiran.com/p1970068
کامران کیان فر، میترا پشوتنی زاده، "قیمت گذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی"، مجله مدیریت تولید و عملیات 10، شماره 1 (1398): 83-110. magiran.com/p1970068
Kamran Kianfar , Mitra Pashootanizadeh, "Pricing in Channel Book Supply Chain Considering Possibility of Selling E-Book under Fixed and Decreasing Demands", journal of Production and Operations Management 10, no.1 (2019): 83-110. magiran.com/p1970068
کامران کیان فر، میترا پشوتنی زاده، (1398). 'قیمت گذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 10(1)، صص.83-110. magiran.com/p1970068
Kamran Kianfar , Mitra Pashootanizadeh, (2019). 'Pricing in Channel Book Supply Chain Considering Possibility of Selling E-Book under Fixed and Decreasing Demands', journal of Production and Operations Management, 10(1), pp.83-110. magiran.com/p1970068
کامران کیان فر؛ میترا پشوتنی زاده. "قیمت گذاری زنجیره تامین دوکاناله کتاب با در نظر گرفتن امکان فروش کتاب الکترونیک در دو حالت تقاضای ثابت و تقاضای کاهشی". مجله مدیریت تولید و عملیات، 10 ،1 ، 1398، 83-110. magiran.com/p1970068
Kamran Kianfar ; Mitra Pashootanizadeh. "Pricing in Channel Book Supply Chain Considering Possibility of Selling E-Book under Fixed and Decreasing Demands", journal of Production and Operations Management, 10, 1, 2019, 83-110. magiran.com/p1970068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال