ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده دهناد، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، (1398). اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، 1118-1127. magiran.com/p1970080
Saeedeh Dehnad, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, (2019). Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), 1118-1127. magiran.com/p1970080
سعیده دهناد، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(1): 1118-1127. magiran.com/p1970080
Saeedeh Dehnad, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(1): 1118-1127. magiran.com/p1970080
سعیده دهناد، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، "اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 1 (1398): 1118-1127. magiran.com/p1970080
Saeedeh Dehnad, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, "Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.1 (2019): 1118-1127. magiran.com/p1970080
سعیده دهناد، زهرا کیاسالاری، مهرداد روغنی، (1398). 'اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، صص.1118-1127. magiran.com/p1970080
Saeedeh Dehnad, Zahra Kiasalari, Mehrdad Roghani, (2019). 'Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), pp.1118-1127. magiran.com/p1970080
سعیده دهناد؛ زهرا کیاسالاری؛ مهرداد روغنی. "اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6- هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،1 ، 1398، 1118-1127. magiran.com/p1970080
Saeedeh Dehnad; Zahra Kiasalari; Mehrdad Roghani. "Protective effect of chlorogenic acid in an experimental model of Parkinson’s disease induced by 6-hydroxydopamine in rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 1, 2019, 1118-1127. magiran.com/p1970080
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال