ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدموسی الرضا محمدی، سید عبدالمجید موسوی، (1398). بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، 1141-1149. magiran.com/p1970082
Seyed Mosa Al, Reza Mohammdadi, Seyed Abdo Al, Majid Mosavi, (2019). Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), 1141-1149. magiran.com/p1970082
سیدموسی الرضا محمدی، سید عبدالمجید موسوی، بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(1): 1141-1149. magiran.com/p1970082
Seyed Mosa Al, Reza Mohammdadi, Seyed Abdo Al, Majid Mosavi, Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(1): 1141-1149. magiran.com/p1970082
سیدموسی الرضا محمدی، سید عبدالمجید موسوی، "بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 1 (1398): 1141-1149. magiran.com/p1970082
Seyed Mosa Al, Reza Mohammdadi, Seyed Abdo Al, Majid Mosavi, "Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.1 (2019): 1141-1149. magiran.com/p1970082
سیدموسی الرضا محمدی، سید عبدالمجید موسوی، (1398). 'بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، صص.1141-1149. magiran.com/p1970082
Seyed Mosa Al, Reza Mohammdadi, Seyed Abdo Al, Majid Mosavi, (2019). 'Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), pp.1141-1149. magiran.com/p1970082
سیدموسی الرضا محمدی؛ سید عبدالمجید موسوی. "بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه (Berberis integerrima) بر کبدچرب و میزان تریگلیسیرید خون". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،1 ، 1398، 1141-1149. magiran.com/p1970082
Seyed Mosa Al; Reza Mohammdadi; Seyed Abdo Al; Majid Mosavi. "Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and Triglyceridemia", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 1, 2019, 1141-1149. magiran.com/p1970082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال