ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن پیرنیا، طاهره کاشانی خطیب، شعله نظری، سمانه حقیری، سولماز مددی وررقانی، مریم فریامنش، (1398). اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، 1164-1174. magiran.com/p1970084
Bijan Pirnia, Tahereh Kashani Khatib, Sholeh Nazari, Samaneh Haghiry, Solmaz Madadi Varzeghani, Maryam Faryammanesh, (2019). The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), 1164-1174. magiran.com/p1970084
بیژن پیرنیا، طاهره کاشانی خطیب، شعله نظری، سمانه حقیری، سولماز مددی وررقانی، مریم فریامنش، اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(1): 1164-1174. magiran.com/p1970084
Bijan Pirnia, Tahereh Kashani Khatib, Sholeh Nazari, Samaneh Haghiry, Solmaz Madadi Varzeghani, Maryam Faryammanesh, The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(1): 1164-1174. magiran.com/p1970084
بیژن پیرنیا، طاهره کاشانی خطیب، شعله نظری، سمانه حقیری، سولماز مددی وررقانی، مریم فریامنش، "اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 1 (1398): 1164-1174. magiran.com/p1970084
Bijan Pirnia, Tahereh Kashani Khatib, Sholeh Nazari, Samaneh Haghiry, Solmaz Madadi Varzeghani, Maryam Faryammanesh, "The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.1 (2019): 1164-1174. magiran.com/p1970084
بیژن پیرنیا، طاهره کاشانی خطیب، شعله نظری، سمانه حقیری، سولماز مددی وررقانی، مریم فریامنش، (1398). 'اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، صص.1164-1174. magiran.com/p1970084
Bijan Pirnia, Tahereh Kashani Khatib, Sholeh Nazari, Samaneh Haghiry, Solmaz Madadi Varzeghani, Maryam Faryammanesh, (2019). 'The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), pp.1164-1174. magiran.com/p1970084
بیژن پیرنیا؛ طاهره کاشانی خطیب؛ شعله نظری؛ سمانه حقیری؛ سولماز مددی وررقانی؛ مریم فریامنش. "اثربخشی درمان تعاملی والد کودک بر بهبود شاخص عاطفه در کودکان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،1 ، 1398، 1164-1174. magiran.com/p1970084
Bijan Pirnia; Tahereh Kashani Khatib; Sholeh Nazari; Samaneh Haghiry; Solmaz Madadi Varzeghani; Maryam Faryammanesh. "The effectiveness of parent-child interaction therapy on the improvement of affective index in children", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 1, 2019, 1164-1174. magiran.com/p1970084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال