ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود زارع شحنه، سیدمهدی کلانتر، محمدحسن شیخ ها، امیر عصری کجاباد، بی بی فاطمه حقیرالسادات، (1398). بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، 1174-1186. magiran.com/p1970085
Masoud Zare Shehneh, Seyed Mehdi Kalantar, Mohammad Hasan Sheikhha, Amir Asri Kojabad, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, (2019). Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line., Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), 1174-1186. magiran.com/p1970085
مسعود زارع شحنه، سیدمهدی کلانتر، محمدحسن شیخ ها، امیر عصری کجاباد، بی بی فاطمه حقیرالسادات، بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(1): 1174-1186. magiran.com/p1970085
Masoud Zare Shehneh, Seyed Mehdi Kalantar, Mohammad Hasan Sheikhha, Amir Asri Kojabad, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line., Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(1): 1174-1186. magiran.com/p1970085
مسعود زارع شحنه، سیدمهدی کلانتر، محمدحسن شیخ ها، امیر عصری کجاباد، بی بی فاطمه حقیرالسادات، "بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 1 (1398): 1174-1186. magiran.com/p1970085
Masoud Zare Shehneh, Seyed Mehdi Kalantar, Mohammad Hasan Sheikhha, Amir Asri Kojabad, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, "Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line.", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.1 (2019): 1174-1186. magiran.com/p1970085
مسعود زارع شحنه، سیدمهدی کلانتر، محمدحسن شیخ ها، امیر عصری کجاباد، بی بی فاطمه حقیرالسادات، (1398). 'بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، صص.1174-1186. magiran.com/p1970085
Masoud Zare Shehneh, Seyed Mehdi Kalantar, Mohammad Hasan Sheikhha, Amir Asri Kojabad, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, (2019). 'Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line.', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), pp.1174-1186. magiran.com/p1970085
مسعود زارع شحنه؛ سیدمهدی کلانتر؛ محمدحسن شیخ ها؛ امیر عصری کجاباد؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات. "بررسی اثرات ضد سرطانی کورکومین: ساخت نانوحامل های لیپیدی حاوی کورکومین و بررسی سمیت آن بر رده سلولی MCF-7 سرطان سینه". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،1 ، 1398، 1174-1186. magiran.com/p1970085
Masoud Zare Shehneh; Seyed Mehdi Kalantar; Mohammad Hasan Sheikhha; Amir Asri Kojabad; Bibi Fatemeh Haghiralsadat. "Study of anti-cancer effects of Curcumin; formulation of Curcumin-loaded nano carrier and its toxicity effect on MCF-7 Cell line.", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 1, 2019, 1174-1186. magiran.com/p1970085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال