ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه نجاتی بروانلو، سیدرضا عطارزاده حسینی، ناهید بیژه، علی اکبر رئوف صائب، (1398). تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، 1187-1201. magiran.com/p1970086
Reihaneh Nejati, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Nahid Bijeh, Aliakbar Raouf Saeb, (2019). The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), 1187-1201. magiran.com/p1970086
ریحانه نجاتی بروانلو، سیدرضا عطارزاده حسینی، ناهید بیژه، علی اکبر رئوف صائب، تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1398؛ 27(1): 1187-1201. magiran.com/p1970086
Reihaneh Nejati, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Nahid Bijeh, Aliakbar Raouf Saeb, The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 27(1): 1187-1201. magiran.com/p1970086
ریحانه نجاتی بروانلو، سیدرضا عطارزاده حسینی، ناهید بیژه، علی اکبر رئوف صائب، "تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 27، شماره 1 (1398): 1187-1201. magiran.com/p1970086
Reihaneh Nejati, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Nahid Bijeh, Aliakbar Raouf Saeb, "The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 27, no.1 (2019): 1187-1201. magiran.com/p1970086
ریحانه نجاتی بروانلو، سیدرضا عطارزاده حسینی، ناهید بیژه، علی اکبر رئوف صائب، (1398). 'تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27(1)، صص.1187-1201. magiran.com/p1970086
Reihaneh Nejati, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Nahid Bijeh, Aliakbar Raouf Saeb, (2019). 'The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27(1), pp.1187-1201. magiran.com/p1970086
ریحانه نجاتی بروانلو؛ سیدرضا عطارزاده حسینی؛ ناهید بیژه؛ علی اکبر رئوف صائب. "تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 27 ،1 ، 1398، 1187-1201. magiran.com/p1970086
Reihaneh Nejati; Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini; Nahid Bijeh; Aliakbar Raouf Saeb. "The effects of twelve weeks of combined exercises on GLP-1 and insulin resistance in women with type 2 diabetes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 27, 1, 2019, 1187-1201. magiran.com/p1970086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال