ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین بهروزی پور، سعید امیرحاج لو، (1397). نقش و کارکرد نگارگری در مشروعیت مذهبی حکومت ایلخانان با تاکید بر نمادهای شیعی در نگارگری های جامع التواریخ رشیدی و آثار الباقیه بیرونی، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9(33)، 143-166. magiran.com/p1970120
Hossein Behrouzi Pour, Saeed Amir Hajjloo, (2019). The Role and Function of the Art of Miniature in the Religious Legitimacy of the Ilkhanate Government with an Emphasis on the Shia Symbols in the Miniatures of Rashidi’s Jami al-Tawarikh and Biruni’s Assar al-Baghieh, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9(33), 143-166. magiran.com/p1970120
حسین بهروزی پور، سعید امیرحاج لو، نقش و کارکرد نگارگری در مشروعیت مذهبی حکومت ایلخانان با تاکید بر نمادهای شیعی در نگارگری های جامع التواریخ رشیدی و آثار الباقیه بیرونی. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1397؛ 9(33): 143-166. magiran.com/p1970120
Hossein Behrouzi Pour, Saeed Amir Hajjloo, The Role and Function of the Art of Miniature in the Religious Legitimacy of the Ilkhanate Government with an Emphasis on the Shia Symbols in the Miniatures of Rashidi’s Jami al-Tawarikh and Biruni’s Assar al-Baghieh, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2019; 9(33): 143-166. magiran.com/p1970120
حسین بهروزی پور، سعید امیرحاج لو، "نقش و کارکرد نگارگری در مشروعیت مذهبی حکومت ایلخانان با تاکید بر نمادهای شیعی در نگارگری های جامع التواریخ رشیدی و آثار الباقیه بیرونی"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 9، شماره 33 (1397): 143-166. magiran.com/p1970120
Hossein Behrouzi Pour, Saeed Amir Hajjloo, "The Role and Function of the Art of Miniature in the Religious Legitimacy of the Ilkhanate Government with an Emphasis on the Shia Symbols in the Miniatures of Rashidi’s Jami al-Tawarikh and Biruni’s Assar al-Baghieh", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 9, no.33 (2019): 143-166. magiran.com/p1970120
حسین بهروزی پور، سعید امیرحاج لو، (1397). 'نقش و کارکرد نگارگری در مشروعیت مذهبی حکومت ایلخانان با تاکید بر نمادهای شیعی در نگارگری های جامع التواریخ رشیدی و آثار الباقیه بیرونی'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9(33)، صص.143-166. magiran.com/p1970120
Hossein Behrouzi Pour, Saeed Amir Hajjloo, (2019). 'The Role and Function of the Art of Miniature in the Religious Legitimacy of the Ilkhanate Government with an Emphasis on the Shia Symbols in the Miniatures of Rashidi’s Jami al-Tawarikh and Biruni’s Assar al-Baghieh', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9(33), pp.143-166. magiran.com/p1970120
حسین بهروزی پور؛ سعید امیرحاج لو. "نقش و کارکرد نگارگری در مشروعیت مذهبی حکومت ایلخانان با تاکید بر نمادهای شیعی در نگارگری های جامع التواریخ رشیدی و آثار الباقیه بیرونی". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 9 ،33 ، 1397، 143-166. magiran.com/p1970120
Hossein Behrouzi Pour; Saeed Amir Hajjloo. "The Role and Function of the Art of Miniature in the Religious Legitimacy of the Ilkhanate Government with an Emphasis on the Shia Symbols in the Miniatures of Rashidi’s Jami al-Tawarikh and Biruni’s Assar al-Baghieh", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 9, 33, 2019, 143-166. magiran.com/p1970120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال