به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
توحید احمدی، زهره فنی، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا، (1398). مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژی های حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، 25-44. magiran.com/p1970715
Tohid Ahmadi , Zohreh Fanni, Mohammad Tagi Razaviyan, Jamileh Tavakoli Nia, (2019). Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz, Journal of Geography and Planning, 23(67), 25-44. magiran.com/p1970715
توحید احمدی، زهره فنی، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا، مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژی های حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1398؛ 23(67): 25-44. magiran.com/p1970715
Tohid Ahmadi , Zohreh Fanni, Mohammad Tagi Razaviyan, Jamileh Tavakoli Nia, Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz, Journal of Geography and Planning, 2019; 23(67): 25-44. magiran.com/p1970715
توحید احمدی، زهره فنی، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا، "مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژی های حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 23، شماره 67 (1398): 25-44. magiran.com/p1970715
Tohid Ahmadi , Zohreh Fanni, Mohammad Tagi Razaviyan, Jamileh Tavakoli Nia, "Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz", Journal of Geography and Planning 23, no.67 (2019): 25-44. magiran.com/p1970715
توحید احمدی، زهره فنی، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا، (1398). 'مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژی های حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، صص.25-44. magiran.com/p1970715
Tohid Ahmadi , Zohreh Fanni, Mohammad Tagi Razaviyan, Jamileh Tavakoli Nia, (2019). 'Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz', Journal of Geography and Planning, 23(67), pp.25-44. magiran.com/p1970715
توحید احمدی؛ زهره فنی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا. "مدل ترکیبی اولویت بندی استراتژی های حمل و نقل هوشمند مورد پژوهی: کلانشهر تبریز". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23 ،67 ، 1398، 25-44. magiran.com/p1970715
Tohid Ahmadi ; Zohreh Fanni; Mohammad Tagi Razaviyan; Jamileh Tavakoli Nia. "Presenting Combination Model for Prioritizing Sustainable Development Strategies of Intelligent Transportation System Case Study: Metropolis of Tabriz", Journal of Geography and Planning, 23, 67, 2019, 25-44. magiran.com/p1970715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال