به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر عبدالهی، حجت الله شرفی، مجتبی سلیمانی دامنه، (1398). سنجش مطلوبیت پیاده مداری بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی (مطالعه موردی: مرکز تجاری شهرکرمان)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، 197-222. magiran.com/p1970723
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi, Mojtaba Solaymani Damaneh, (2019). Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (case study: commercial center of Kerman city), Journal of Geography and Planning, 23(67), 197-222. magiran.com/p1970723
علی اصغر عبدالهی، حجت الله شرفی، مجتبی سلیمانی دامنه، سنجش مطلوبیت پیاده مداری بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی (مطالعه موردی: مرکز تجاری شهرکرمان). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 1398؛ 23(67): 197-222. magiran.com/p1970723
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi, Mojtaba Solaymani Damaneh, Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (case study: commercial center of Kerman city), Journal of Geography and Planning, 2019; 23(67): 197-222. magiran.com/p1970723
علی اصغر عبدالهی، حجت الله شرفی، مجتبی سلیمانی دامنه، "سنجش مطلوبیت پیاده مداری بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی (مطالعه موردی: مرکز تجاری شهرکرمان)"، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی 23، شماره 67 (1398): 197-222. magiran.com/p1970723
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi, Mojtaba Solaymani Damaneh, "Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (case study: commercial center of Kerman city)", Journal of Geography and Planning 23, no.67 (2019): 197-222. magiran.com/p1970723
علی اصغر عبدالهی، حجت الله شرفی، مجتبی سلیمانی دامنه، (1398). 'سنجش مطلوبیت پیاده مداری بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی (مطالعه موردی: مرکز تجاری شهرکرمان)'، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23(67)، صص.197-222. magiran.com/p1970723
Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi, Mojtaba Solaymani Damaneh, (2019). 'Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (case study: commercial center of Kerman city)', Journal of Geography and Planning, 23(67), pp.197-222. magiran.com/p1970723
علی اصغر عبدالهی؛ حجت الله شرفی؛ مجتبی سلیمانی دامنه. "سنجش مطلوبیت پیاده مداری بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی (مطالعه موردی: مرکز تجاری شهرکرمان)". نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 23 ،67 ، 1398، 197-222. magiran.com/p1970723
Ali Asghar Abdollahi ; Hojatollah Sharafi; Mojtaba Solaymani Damaneh. "Evaluation of Desirability of Walking-Orientation Based on Quality Factors of Walking (case study: commercial center of Kerman city)", Journal of Geography and Planning, 23, 67, 2019, 197-222. magiran.com/p1970723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال