ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شایان مهر، الهام یوسفی لفورکی، مجتبی رحمتی، (1397). اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86(2)، 235-241. magiran.com/p1970785
Masoumeh Shayanmehr, Elham Yoosefi lafooraki, Mojtaba Rahmati, (2019). New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran, Applied Entomology and Phytopathology, 86(2), 235-241. magiran.com/p1970785
معصومه شایان مهر، الهام یوسفی لفورکی، مجتبی رحمتی، اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1397؛ 86(2): 235-241. magiran.com/p1970785
Masoumeh Shayanmehr, Elham Yoosefi lafooraki, Mojtaba Rahmati, New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran, Applied Entomology and Phytopathology, 2019; 86(2): 235-241. magiran.com/p1970785
معصومه شایان مهر، الهام یوسفی لفورکی، مجتبی رحمتی، "اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 86، شماره 2 (1397): 235-241. magiran.com/p1970785
Masoumeh Shayanmehr, Elham Yoosefi lafooraki, Mojtaba Rahmati, "New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran", Applied Entomology and Phytopathology 86, no.2 (2019): 235-241. magiran.com/p1970785
معصومه شایان مهر، الهام یوسفی لفورکی، مجتبی رحمتی، (1397). 'اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86(2)، صص.235-241. magiran.com/p1970785
Masoumeh Shayanmehr, Elham Yoosefi lafooraki, Mojtaba Rahmati, (2019). 'New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran', Applied Entomology and Phytopathology, 86(2), pp.235-241. magiran.com/p1970785
معصومه شایان مهر؛ الهام یوسفی لفورکی؛ مجتبی رحمتی. "اولین گزارش از یک جنس و چهار گونه ی پادمان Collembola از استان لرستان". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86 ،2 ، 1397، 235-241. magiran.com/p1970785
Masoumeh Shayanmehr; Elham Yoosefi lafooraki; Mojtaba Rahmati. "New Record of a Genus and Four Species of Springtails (Collembola) from Lorestan Province, Iran", Applied Entomology and Phytopathology, 86, 2, 2019, 235-241. magiran.com/p1970785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال