ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیلا حسن زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، همایون صادقی بازرگانی، (1398). مدل سازی پیشرفته مبتنی بر کمترین مربعات جزئی مصدومیت منجر به بستری موتورسواران شهر تبریز، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، 31-52. magiran.com/p1970793
Sheila Hassanzadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi , Homayoun SadeghiBazargani, (2019). Advanced Modeling Based on the Least Squares of Minor Injuries Leading to Hospitalization of Motorcyclists in Tabriz City, Traffic Management Studies, 13(51), 31-52. magiran.com/p1970793
شیلا حسن زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، همایون صادقی بازرگانی، مدل سازی پیشرفته مبتنی بر کمترین مربعات جزئی مصدومیت منجر به بستری موتورسواران شهر تبریز. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 1398؛ 13(51): 31-52. magiran.com/p1970793
Sheila Hassanzadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi , Homayoun SadeghiBazargani, Advanced Modeling Based on the Least Squares of Minor Injuries Leading to Hospitalization of Motorcyclists in Tabriz City, Traffic Management Studies, 2019; 13(51): 31-52. magiran.com/p1970793
شیلا حسن زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، همایون صادقی بازرگانی، "مدل سازی پیشرفته مبتنی بر کمترین مربعات جزئی مصدومیت منجر به بستری موتورسواران شهر تبریز"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 13، شماره 51 (1398): 31-52. magiran.com/p1970793
Sheila Hassanzadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi , Homayoun SadeghiBazargani, "Advanced Modeling Based on the Least Squares of Minor Injuries Leading to Hospitalization of Motorcyclists in Tabriz City", Traffic Management Studies 13, no.51 (2019): 31-52. magiran.com/p1970793
شیلا حسن زاده، محمد اصغری جعفرآبادی، همایون صادقی بازرگانی، (1398). 'مدل سازی پیشرفته مبتنی بر کمترین مربعات جزئی مصدومیت منجر به بستری موتورسواران شهر تبریز'، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، صص.31-52. magiran.com/p1970793
Sheila Hassanzadeh, Mohammad Asghari Jafar Abadi , Homayoun SadeghiBazargani, (2019). 'Advanced Modeling Based on the Least Squares of Minor Injuries Leading to Hospitalization of Motorcyclists in Tabriz City', Traffic Management Studies, 13(51), pp.31-52. magiran.com/p1970793
شیلا حسن زاده؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ همایون صادقی بازرگانی. "مدل سازی پیشرفته مبتنی بر کمترین مربعات جزئی مصدومیت منجر به بستری موتورسواران شهر تبریز". فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13 ،51 ، 1398، 31-52. magiran.com/p1970793
Sheila Hassanzadeh; Mohammad Asghari Jafar Abadi ; Homayoun SadeghiBazargani. "Advanced Modeling Based on the Least Squares of Minor Injuries Leading to Hospitalization of Motorcyclists in Tabriz City", Traffic Management Studies, 13, 51, 2019, 31-52. magiran.com/p1970793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال