ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن موسی زاده، رضا سارلی، فرحناز اکبرزاده، حسین موسی زاده، (1398). تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، 109-124. magiran.com/p1970801
Hasan Musazadeh , Reza Sarli, Farahnaz Akbarzadeh, Hossein Musazadeh, (2019). The Effect of Behavioral and Psychological Components in Promoting Traffic Safety with Emphasis on the Role of Police, Traffic Management Studies, 13(51), 109-124. magiran.com/p1970801
حسن موسی زاده، رضا سارلی، فرحناز اکبرزاده، حسین موسی زاده، تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 1398؛ 13(51): 109-124. magiran.com/p1970801
Hasan Musazadeh , Reza Sarli, Farahnaz Akbarzadeh, Hossein Musazadeh, The Effect of Behavioral and Psychological Components in Promoting Traffic Safety with Emphasis on the Role of Police, Traffic Management Studies, 2019; 13(51): 109-124. magiran.com/p1970801
حسن موسی زاده، رضا سارلی، فرحناز اکبرزاده، حسین موسی زاده، "تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک 13، شماره 51 (1398): 109-124. magiran.com/p1970801
Hasan Musazadeh , Reza Sarli, Farahnaz Akbarzadeh, Hossein Musazadeh, "The Effect of Behavioral and Psychological Components in Promoting Traffic Safety with Emphasis on the Role of Police", Traffic Management Studies 13, no.51 (2019): 109-124. magiran.com/p1970801
حسن موسی زاده، رضا سارلی، فرحناز اکبرزاده، حسین موسی زاده، (1398). 'تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور'، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13(51)، صص.109-124. magiran.com/p1970801
Hasan Musazadeh , Reza Sarli, Farahnaz Akbarzadeh, Hossein Musazadeh, (2019). 'The Effect of Behavioral and Psychological Components in Promoting Traffic Safety with Emphasis on the Role of Police', Traffic Management Studies, 13(51), pp.109-124. magiran.com/p1970801
حسن موسی زاده؛ رضا سارلی؛ فرحناز اکبرزاده؛ حسین موسی زاده. "تاثیر مولفه های رفتاری و روان شناختی در ارتقای ایمنی ترافیک با تاکید بر نقش پلیس راهور". فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 13 ،51 ، 1398، 109-124. magiran.com/p1970801
Hasan Musazadeh ; Reza Sarli; Farahnaz Akbarzadeh; Hossein Musazadeh. "The Effect of Behavioral and Psychological Components in Promoting Traffic Safety with Emphasis on the Role of Police", Traffic Management Studies, 13, 51, 2019, 109-124. magiran.com/p1970801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال