ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین امینی فرد، علی افتاده فدافن، فرید مرادی نژاد، محمد علی بهدانی، (1398). بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏ های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 139-154. magiran.com/p1970805
Mohmmad Hosein Aminifard , Ali Oftadeh Fadafen, Farid Moradi Nezhad, Mohammad Ali Behdani, (2019). Effects of vermicompost and nitroxin on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the second year, Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 139-154. magiran.com/p1970805
محمدحسین امینی فرد، علی افتاده فدافن، فرید مرادی نژاد، محمد علی بهدانی، بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏ های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 139-154. magiran.com/p1970805
Mohmmad Hosein Aminifard , Ali Oftadeh Fadafen, Farid Moradi Nezhad, Mohammad Ali Behdani, Effects of vermicompost and nitroxin on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the second year, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 139-154. magiran.com/p1970805
محمدحسین امینی فرد، علی افتاده فدافن، فرید مرادی نژاد، محمد علی بهدانی، "بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏ های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 139-154. magiran.com/p1970805
Mohmmad Hosein Aminifard , Ali Oftadeh Fadafen, Farid Moradi Nezhad, Mohammad Ali Behdani, "Effects of vermicompost and nitroxin on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the second year", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 139-154. magiran.com/p1970805
محمدحسین امینی فرد، علی افتاده فدافن، فرید مرادی نژاد، محمد علی بهدانی، (1398). 'بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏ های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.139-154. magiran.com/p1970805
Mohmmad Hosein Aminifard , Ali Oftadeh Fadafen, Farid Moradi Nezhad, Mohammad Ali Behdani, (2019). 'Effects of vermicompost and nitroxin on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the second year', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.139-154. magiran.com/p1970805
محمدحسین امینی فرد؛ علی افتاده فدافن؛ فرید مرادی نژاد؛ محمد علی بهدانی. "بررسی تاثیر ورمی کمپوست و نیتروکسین بر ویژگی‏ های بنه های دختری و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) سال دوم". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 139-154. magiran.com/p1970805
Mohmmad Hosein Aminifard ; Ali Oftadeh Fadafen; Farid Moradi Nezhad; Mohammad Ali Behdani. "Effects of vermicompost and nitroxin on replacement corm characteristics and flower yield of saffron (Crocus sativus L.) in the second year", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 139-154. magiran.com/p1970805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال