ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا اصغری، محمدرضا داداشی، سید علیرضا رضوی، حسن فیضی، سعید بختیاری، (1398). تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 171-183. magiran.com/p1970807
Reza Asghari, Mohammadreza Dadashi , Alireza Razavi, Hassan Feizi, Saed Bakhtiari, (2019). Effect of cow manure on yield and morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under salinity stress, Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 171-183. magiran.com/p1970807
رضا اصغری، محمدرضا داداشی، سید علیرضا رضوی، حسن فیضی، سعید بختیاری، تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.). نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 171-183. magiran.com/p1970807
Reza Asghari, Mohammadreza Dadashi , Alireza Razavi, Hassan Feizi, Saed Bakhtiari, Effect of cow manure on yield and morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under salinity stress, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 171-183. magiran.com/p1970807
رضا اصغری، محمدرضا داداشی، سید علیرضا رضوی، حسن فیضی، سعید بختیاری، "تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 171-183. magiran.com/p1970807
Reza Asghari, Mohammadreza Dadashi , Alireza Razavi, Hassan Feizi, Saed Bakhtiari, "Effect of cow manure on yield and morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under salinity stress", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 171-183. magiran.com/p1970807
رضا اصغری، محمدرضا داداشی، سید علیرضا رضوی، حسن فیضی، سعید بختیاری، (1398). 'تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.171-183. magiran.com/p1970807
Reza Asghari, Mohammadreza Dadashi , Alireza Razavi, Hassan Feizi, Saed Bakhtiari, (2019). 'Effect of cow manure on yield and morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under salinity stress', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.171-183. magiran.com/p1970807
رضا اصغری؛ محمدرضا داداشی؛ سید علیرضا رضوی؛ حسن فیضی؛ سعید بختیاری. "تاثیر کود گاوی بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک زعفران تحت تنش شوری (Crocus sativus L.)". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 171-183. magiran.com/p1970807
Reza Asghari; Mohammadreza Dadashi ; Alireza Razavi; Hassan Feizi; Saed Bakhtiari. "Effect of cow manure on yield and morphological and physiological characteristics of saffron (Crocus sativus L.) under salinity stress", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 171-183. magiran.com/p1970807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال