ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه معلم بنهنگی، عبدالله ملافیلابی، (1398). بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 185-206. magiran.com/p1970808
Soroor Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Fatemeh Moallem Banhangi, Abdollah Mollafilabi, (2019). Evaluation of environmental impacts of saffron (Crocus sativus L.) agroecosystems in the Khorasan province affected as field size by using life cycle assessment, Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 185-206. magiran.com/p1970808
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه معلم بنهنگی، عبدالله ملافیلابی، بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 185-206. magiran.com/p1970808
Soroor Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Fatemeh Moallem Banhangi, Abdollah Mollafilabi, Evaluation of environmental impacts of saffron (Crocus sativus L.) agroecosystems in the Khorasan province affected as field size by using life cycle assessment, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 185-206. magiran.com/p1970808
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه معلم بنهنگی، عبدالله ملافیلابی، "بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 185-206. magiran.com/p1970808
Soroor Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Fatemeh Moallem Banhangi, Abdollah Mollafilabi, "Evaluation of environmental impacts of saffron (Crocus sativus L.) agroecosystems in the Khorasan province affected as field size by using life cycle assessment", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 185-206. magiran.com/p1970808
سرور خرم دل، مهدی نصیری محلاتی، فاطمه معلم بنهنگی، عبدالله ملافیلابی، (1398). 'بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.185-206. magiran.com/p1970808
Soroor Khorramdel , Mahdi Nassiri Mahallati, Fatemeh Moallem Banhangi, Abdollah Mollafilabi, (2019). 'Evaluation of environmental impacts of saffron (Crocus sativus L.) agroecosystems in the Khorasan province affected as field size by using life cycle assessment', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.185-206. magiran.com/p1970808
سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ فاطمه معلم بنهنگی؛ عبدالله ملافیلابی. "بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر اندازه زمین با استفاده از ارزیابی چرخه حیات". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 185-206. magiran.com/p1970808
Soroor Khorramdel ; Mahdi Nassiri Mahallati; Fatemeh Moallem Banhangi; Abdollah Mollafilabi. "Evaluation of environmental impacts of saffron (Crocus sativus L.) agroecosystems in the Khorasan province affected as field size by using life cycle assessment", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 185-206. magiran.com/p1970808
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال