ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود غلامی، محمد کافی، حمیدرضا خزایی، حسین ابرقویی، (1398). بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 207-225. magiran.com/p1970809
Mahmoud Gholami, Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaie, Hossein Abarghouei, (2019). Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions, Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 207-225. magiran.com/p1970809
محمود غلامی، محمد کافی، حمیدرضا خزایی، حسین ابرقویی، بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 207-225. magiran.com/p1970809
Mahmoud Gholami, Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaie, Hossein Abarghouei, Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 207-225. magiran.com/p1970809
محمود غلامی، محمد کافی، حمیدرضا خزایی، حسین ابرقویی، "بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 207-225. magiran.com/p1970809
Mahmoud Gholami, Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaie, Hossein Abarghouei, "Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 207-225. magiran.com/p1970809
محمود غلامی، محمد کافی، حمیدرضا خزایی، حسین ابرقویی، (1398). 'بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.207-225. magiran.com/p1970809
Mahmoud Gholami, Mohammad Kafi , Hamid Reza Khazaie, Hossein Abarghouei, (2019). 'Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.207-225. magiran.com/p1970809
محمود غلامی؛ محمد کافی؛ حمیدرضا خزایی؛ حسین ابرقویی. "بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 207-225. magiran.com/p1970809
Mahmoud Gholami; Mohammad Kafi ; Hamid Reza Khazaie; Hossein Abarghouei. "Study the effects of some fertilizer and irrigation managements in adaptation and development of saffron cultivation in arid regions", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 207-225. magiran.com/p1970809
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال