ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین نظام الاسلامی، لیلی ابوالحسنی، ناصر شاهنوشی، علیرضا کرباسی، داریوش خضری، (1398). برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 245-258. magiran.com/p1970811
Amin Nezamoleslami, Lili Abolhassani , Naser Shahnoushi, Alireza Karbasi, Dariush Khezrimotlagh, (2019). Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah), Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 245-258. magiran.com/p1970811
امین نظام الاسلامی، لیلی ابوالحسنی، ناصر شاهنوشی، علیرضا کرباسی، داریوش خضری، برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه). نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 245-258. magiran.com/p1970811
Amin Nezamoleslami, Lili Abolhassani , Naser Shahnoushi, Alireza Karbasi, Dariush Khezrimotlagh, Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah), Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 245-258. magiran.com/p1970811
امین نظام الاسلامی، لیلی ابوالحسنی، ناصر شاهنوشی، علیرضا کرباسی، داریوش خضری، "برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 245-258. magiran.com/p1970811
Amin Nezamoleslami, Lili Abolhassani , Naser Shahnoushi, Alireza Karbasi, Dariush Khezrimotlagh, "Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah)", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 245-258. magiran.com/p1970811
امین نظام الاسلامی، لیلی ابوالحسنی، ناصر شاهنوشی، علیرضا کرباسی، داریوش خضری، (1398). 'برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.245-258. magiran.com/p1970811
Amin Nezamoleslami, Lili Abolhassani , Naser Shahnoushi, Alireza Karbasi, Dariush Khezrimotlagh, (2019). 'Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah)', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.245-258. magiran.com/p1970811
امین نظام الاسلامی؛ لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ علیرضا کرباسی؛ داریوش خضری. "برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران (مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه)". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 245-258. magiran.com/p1970811
Amin Nezamoleslami; Lili Abolhassani ; Naser Shahnoushi; Alireza Karbasi; Dariush Khezrimotlagh. "Estimating environmental costs of greenhouse gas emissions in saffron production systems (case study: Torbat Hadiriyah)", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 245-258. magiran.com/p1970811
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال