ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رمضانی، حامد رفیعی، حسین نوروزی، (1398). بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، 259-274. magiran.com/p1970812
Mohammadreza Ramezani, Hamed Rafiee , Hossein Norouzi, (2019). Investigating the effective socioeconomic factors on unsustainable system of high-density planting of saffron (case study: Gonabad county), Saffron Agronomy and Technology, 7(2), 259-274. magiran.com/p1970812
محمدرضا رمضانی، حامد رفیعی، حسین نوروزی، بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد). نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(2): 259-274. magiran.com/p1970812
Mohammadreza Ramezani, Hamed Rafiee , Hossein Norouzi, Investigating the effective socioeconomic factors on unsustainable system of high-density planting of saffron (case study: Gonabad county), Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(2): 259-274. magiran.com/p1970812
محمدرضا رمضانی، حامد رفیعی، حسین نوروزی، "بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 2 (1398): 259-274. magiran.com/p1970812
Mohammadreza Ramezani, Hamed Rafiee , Hossein Norouzi, "Investigating the effective socioeconomic factors on unsustainable system of high-density planting of saffron (case study: Gonabad county)", Saffron Agronomy and Technology 7, no.2 (2019): 259-274. magiran.com/p1970812
محمدرضا رمضانی، حامد رفیعی، حسین نوروزی، (1398). 'بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(2)، صص.259-274. magiran.com/p1970812
Mohammadreza Ramezani, Hamed Rafiee , Hossein Norouzi, (2019). 'Investigating the effective socioeconomic factors on unsustainable system of high-density planting of saffron (case study: Gonabad county)', Saffron Agronomy and Technology, 7(2), pp.259-274. magiran.com/p1970812
محمدرضا رمضانی؛ حامد رفیعی؛ حسین نوروزی. "بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد)". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،2 ، 1398، 259-274. magiran.com/p1970812
Mohammadreza Ramezani; Hamed Rafiee ; Hossein Norouzi. "Investigating the effective socioeconomic factors on unsustainable system of high-density planting of saffron (case study: Gonabad county)", Saffron Agronomy and Technology, 7, 2, 2019, 259-274. magiran.com/p1970812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال