ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر کاظمی، حمیرا سجادی، گیتی بهرامی، (1398). کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری، فصلنامه سالمند، 13(52)، 518-532. magiran.com/p1970909
Niloofar Kazemi, Homeira Sajjadi, Giti Bahrami, (2019). Quality of Life in Iranian Elderly, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 518-532. magiran.com/p1970909
نیلوفر کاظمی، حمیرا سجادی، گیتی بهرامی، کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 518-532. magiran.com/p1970909
Niloofar Kazemi, Homeira Sajjadi, Giti Bahrami, Quality of Life in Iranian Elderly, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 518-532. magiran.com/p1970909
نیلوفر کاظمی، حمیرا سجادی، گیتی بهرامی، "کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 518-532. magiran.com/p1970909
Niloofar Kazemi, Homeira Sajjadi, Giti Bahrami, "Quality of Life in Iranian Elderly", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 518-532. magiran.com/p1970909
نیلوفر کاظمی، حمیرا سجادی، گیتی بهرامی، (1398). 'کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.518-532. magiran.com/p1970909
Niloofar Kazemi, Homeira Sajjadi, Giti Bahrami, (2019). 'Quality of Life in Iranian Elderly', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.518-532. magiran.com/p1970909
نیلوفر کاظمی؛ حمیرا سجادی؛ گیتی بهرامی. "کیفیت زندگی سالمندان ایرانی: یک مطالعه مروری". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 518-532. magiran.com/p1970909
Niloofar Kazemi; Homeira Sajjadi; Giti Bahrami. "Quality of Life in Iranian Elderly", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 518-532. magiran.com/p1970909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال