ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیجان احمدی اهنگر، پیام سعادت، سیدرضا حسینی، علی بیژنی، سیداحسان سمائی، مصطفی مصطفی زاده بورا، ماندانا کلانتر ، (1398). ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا، فصلنامه سالمند، 13(52)، 534-548. magiran.com/p1970910
Alijan Ahmadi Ahangar, Payam Saadat, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Seyed Ehsan Samaei, Mostafa Mostafazadeh Bora, Mandana Kalantar, (2019). Relationship of Serum Lipid Levels and Other Underlying Factors With Cognitive Impairment in the Elderly, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 534-548. magiran.com/p1970910
علیجان احمدی اهنگر، پیام سعادت، سیدرضا حسینی، علی بیژنی، سیداحسان سمائی، مصطفی مصطفی زاده بورا، ماندانا کلانتر ، ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 534-548. magiran.com/p1970910
Alijan Ahmadi Ahangar, Payam Saadat, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Seyed Ehsan Samaei, Mostafa Mostafazadeh Bora, Mandana Kalantar, Relationship of Serum Lipid Levels and Other Underlying Factors With Cognitive Impairment in the Elderly, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 534-548. magiran.com/p1970910
علیجان احمدی اهنگر، پیام سعادت، سیدرضا حسینی، علی بیژنی، سیداحسان سمائی، مصطفی مصطفی زاده بورا، ماندانا کلانتر ، "ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 534-548. magiran.com/p1970910
Alijan Ahmadi Ahangar, Payam Saadat, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Seyed Ehsan Samaei, Mostafa Mostafazadeh Bora, Mandana Kalantar, "Relationship of Serum Lipid Levels and Other Underlying Factors With Cognitive Impairment in the Elderly", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 534-548. magiran.com/p1970910
علیجان احمدی اهنگر، پیام سعادت، سیدرضا حسینی، علی بیژنی، سیداحسان سمائی، مصطفی مصطفی زاده بورا، ماندانا کلانتر ، (1398). 'ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.534-548. magiran.com/p1970910
Alijan Ahmadi Ahangar, Payam Saadat, Seyed Reza Hosseini, Ali Bijani, Seyed Ehsan Samaei, Mostafa Mostafazadeh Bora, Mandana Kalantar, (2019). 'Relationship of Serum Lipid Levels and Other Underlying Factors With Cognitive Impairment in the Elderly', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.534-548. magiran.com/p1970910
علیجان احمدی اهنگر؛ پیام سعادت؛ سیدرضا حسینی؛ علی بیژنی؛ سیداحسان سمائی؛ مصطفی مصطفی زاده بورا؛ ماندانا کلانتر . "ارتباط سطح لیپیدهای سرمی و سایر متغیرهای زمینه ای با اختلالات شناختی سالمندان شهر امیرکلا". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 534-548. magiran.com/p1970910
Alijan Ahmadi Ahangar; Payam Saadat; Seyed Reza Hosseini; Ali Bijani; Seyed Ehsan Samaei; Mostafa Mostafazadeh Bora; Mandana Kalantar. "Relationship of Serum Lipid Levels and Other Underlying Factors With Cognitive Impairment in the Elderly", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 534-548. magiran.com/p1970910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال