ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل صدری دمیرچی، تقی اکبری، آرزو مجرد، ساناز به بویی، (1398). نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان، فصلنامه سالمند، 13(52)، 564-574. magiran.com/p1970912
Esmaeil Sadri Damirchi, Taghi Akbari, Arezoo Mojarad, Sanaz Behbuei, (2019). The Role of Stroop Performance in Predicting Sleep Quality and Quality of Life in the Elderly, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 564-574. magiran.com/p1970912
اسماعیل صدری دمیرچی، تقی اکبری، آرزو مجرد، ساناز به بویی، نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 564-574. magiran.com/p1970912
Esmaeil Sadri Damirchi, Taghi Akbari, Arezoo Mojarad, Sanaz Behbuei, The Role of Stroop Performance in Predicting Sleep Quality and Quality of Life in the Elderly, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 564-574. magiran.com/p1970912
اسماعیل صدری دمیرچی، تقی اکبری، آرزو مجرد، ساناز به بویی، "نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 564-574. magiran.com/p1970912
Esmaeil Sadri Damirchi, Taghi Akbari, Arezoo Mojarad, Sanaz Behbuei, "The Role of Stroop Performance in Predicting Sleep Quality and Quality of Life in the Elderly", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 564-574. magiran.com/p1970912
اسماعیل صدری دمیرچی، تقی اکبری، آرزو مجرد، ساناز به بویی، (1398). 'نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.564-574. magiran.com/p1970912
Esmaeil Sadri Damirchi, Taghi Akbari, Arezoo Mojarad, Sanaz Behbuei, (2019). 'The Role of Stroop Performance in Predicting Sleep Quality and Quality of Life in the Elderly', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.564-574. magiran.com/p1970912
اسماعیل صدری دمیرچی؛ تقی اکبری؛ آرزو مجرد؛ ساناز به بویی. "نقش عملکرد توجه در پیش بینی کیفیت خواب و کیفیت زندگی در سالمندان". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 564-574. magiran.com/p1970912
Esmaeil Sadri Damirchi; Taghi Akbari; Arezoo Mojarad; Sanaz Behbuei. "The Role of Stroop Performance in Predicting Sleep Quality and Quality of Life in the Elderly", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 564-574. magiran.com/p1970912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال