ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهاب پاپی، زینب کریمی، غلامرضا قائد امینی، آزاده نظرپور، پروین شهری، (1398). بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396، فصلنامه سالمند، 13(52)، 576-587. magiran.com/p1970913
Shahab Papi, Zeynab Karimi, Gholamreza Ghaed Amini Harooni, Azadeh Nazarpour, Parvin Shahry, (2019). Determining the Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors Among Elderly Residents of Nursing Homes of Ahvaz City in 2017, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 576-587. magiran.com/p1970913
شهاب پاپی، زینب کریمی، غلامرضا قائد امینی، آزاده نظرپور، پروین شهری، بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 576-587. magiran.com/p1970913
Shahab Papi, Zeynab Karimi, Gholamreza Ghaed Amini Harooni, Azadeh Nazarpour, Parvin Shahry, Determining the Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors Among Elderly Residents of Nursing Homes of Ahvaz City in 2017, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 576-587. magiran.com/p1970913
شهاب پاپی، زینب کریمی، غلامرضا قائد امینی، آزاده نظرپور، پروین شهری، "بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 576-587. magiran.com/p1970913
Shahab Papi, Zeynab Karimi, Gholamreza Ghaed Amini Harooni, Azadeh Nazarpour, Parvin Shahry, "Determining the Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors Among Elderly Residents of Nursing Homes of Ahvaz City in 2017", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 576-587. magiran.com/p1970913
شهاب پاپی، زینب کریمی، غلامرضا قائد امینی، آزاده نظرپور، پروین شهری، (1398). 'بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.576-587. magiran.com/p1970913
Shahab Papi, Zeynab Karimi, Gholamreza Ghaed Amini Harooni, Azadeh Nazarpour, Parvin Shahry, (2019). 'Determining the Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors Among Elderly Residents of Nursing Homes of Ahvaz City in 2017', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.576-587. magiran.com/p1970913
شهاب پاپی؛ زینب کریمی؛ غلامرضا قائد امینی؛ آزاده نظرپور؛ پروین شهری. "بررسی شیوع اختلالات خواب و پیش بینی کننده های آن در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز در سال 1396". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 576-587. magiran.com/p1970913
Shahab Papi; Zeynab Karimi; Gholamreza Ghaed Amini Harooni; Azadeh Nazarpour; Parvin Shahry. "Determining the Prevalence of Sleep Disorder and Its Predictors Among Elderly Residents of Nursing Homes of Ahvaz City in 2017", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 576-587. magiran.com/p1970913
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال