ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم صادقی محلی، محمد علی حسینی، مهدی رهگذر، کیان نوروزی تبریزی، (1398). سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن، فصلنامه سالمند، 13(52)، 604-613. magiran.com/p1970915
Nasim Sadeghimahalli, Mohammad Ali Hosseini, Mehdi Rahgozar, Kian Norouzi Tabrizi, (2019). Locomotive Syndrome in the Elderly and Its Risk Factors, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 604-613. magiran.com/p1970915
نسیم صادقی محلی، محمد علی حسینی، مهدی رهگذر، کیان نوروزی تبریزی، سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 604-613. magiran.com/p1970915
Nasim Sadeghimahalli, Mohammad Ali Hosseini, Mehdi Rahgozar, Kian Norouzi Tabrizi, Locomotive Syndrome in the Elderly and Its Risk Factors, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 604-613. magiran.com/p1970915
نسیم صادقی محلی، محمد علی حسینی، مهدی رهگذر، کیان نوروزی تبریزی، "سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 604-613. magiran.com/p1970915
Nasim Sadeghimahalli, Mohammad Ali Hosseini, Mehdi Rahgozar, Kian Norouzi Tabrizi, "Locomotive Syndrome in the Elderly and Its Risk Factors", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 604-613. magiran.com/p1970915
نسیم صادقی محلی، محمد علی حسینی، مهدی رهگذر، کیان نوروزی تبریزی، (1398). 'سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.604-613. magiran.com/p1970915
Nasim Sadeghimahalli, Mohammad Ali Hosseini, Mehdi Rahgozar, Kian Norouzi Tabrizi, (2019). 'Locomotive Syndrome in the Elderly and Its Risk Factors', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.604-613. magiran.com/p1970915
نسیم صادقی محلی؛ محمد علی حسینی؛ مهدی رهگذر؛ کیان نوروزی تبریزی. "سندرم حرکتی در سالمندان قائم شهر و عوامل خطرساز آن". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 604-613. magiran.com/p1970915
Nasim Sadeghimahalli; Mohammad Ali Hosseini; Mehdi Rahgozar; Kian Norouzi Tabrizi. "Locomotive Syndrome in the Elderly and Its Risk Factors", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 604-613. magiran.com/p1970915
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال