ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد آزادی، رضا نبی امجد، حسین ماری اوریاد، منیر علی محمدی، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، محسن پورصادقیان، (1398). تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، فصلنامه سالمند، 13(52)، 614-625. magiran.com/p1970916
Farhad Azadi, Reza Nabi Amjad, Hossein Marioryad, Monir Alimohammadi, Alireza Karimpour Vazifehkhorani, Mohsen Poursadeghiyan, (2019). Effect of 12-Week Neck, Core, and Combined Stabilization Exercises on the Pain and Disability of Elderly Patients With Chronic Non-specific Neck Pain: A Clinical Trial, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 614-625. magiran.com/p1970916
فرهاد آزادی، رضا نبی امجد، حسین ماری اوریاد، منیر علی محمدی، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، محسن پورصادقیان، تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 614-625. magiran.com/p1970916
Farhad Azadi, Reza Nabi Amjad, Hossein Marioryad, Monir Alimohammadi, Alireza Karimpour Vazifehkhorani, Mohsen Poursadeghiyan, Effect of 12-Week Neck, Core, and Combined Stabilization Exercises on the Pain and Disability of Elderly Patients With Chronic Non-specific Neck Pain: A Clinical Trial, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 614-625. magiran.com/p1970916
فرهاد آزادی، رضا نبی امجد، حسین ماری اوریاد، منیر علی محمدی، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، محسن پورصادقیان، "تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 614-625. magiran.com/p1970916
Farhad Azadi, Reza Nabi Amjad, Hossein Marioryad, Monir Alimohammadi, Alireza Karimpour Vazifehkhorani, Mohsen Poursadeghiyan, "Effect of 12-Week Neck, Core, and Combined Stabilization Exercises on the Pain and Disability of Elderly Patients With Chronic Non-specific Neck Pain: A Clinical Trial", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 614-625. magiran.com/p1970916
فرهاد آزادی، رضا نبی امجد، حسین ماری اوریاد، منیر علی محمدی، علیرضا کریم پور وظیفه خورانی، محسن پورصادقیان، (1398). 'تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.614-625. magiran.com/p1970916
Farhad Azadi, Reza Nabi Amjad, Hossein Marioryad, Monir Alimohammadi, Alireza Karimpour Vazifehkhorani, Mohsen Poursadeghiyan, (2019). 'Effect of 12-Week Neck, Core, and Combined Stabilization Exercises on the Pain and Disability of Elderly Patients With Chronic Non-specific Neck Pain: A Clinical Trial', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.614-625. magiran.com/p1970916
فرهاد آزادی؛ رضا نبی امجد؛ حسین ماری اوریاد؛ منیر علی محمدی؛ علیرضا کریم پور وظیفه خورانی؛ محسن پورصادقیان. "تاثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 614-625. magiran.com/p1970916
Farhad Azadi; Reza Nabi Amjad; Hossein Marioryad; Monir Alimohammadi; Alireza Karimpour Vazifehkhorani; Mohsen Poursadeghiyan. "Effect of 12-Week Neck, Core, and Combined Stabilization Exercises on the Pain and Disability of Elderly Patients With Chronic Non-specific Neck Pain: A Clinical Trial", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 614-625. magiran.com/p1970916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال