ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما قاسمی، نسترن کشاورز محمدی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، علی رمضانخانی، یداله محرابی، (1398). وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395، فصلنامه سالمند، 13(52)، 652-665. magiran.com/p1970919
Sima Ghasemi, Nastaran Keshavarz Mohammadi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Ali Ramezankhani, Yadollah Mehrabi, (2019). Physical Health Status and Frailty Index in Community Dwelling Older Adults in Tehran, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 652-665. magiran.com/p1970919
سیما قاسمی، نسترن کشاورز محمدی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، علی رمضانخانی، یداله محرابی، وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 652-665. magiran.com/p1970919
Sima Ghasemi, Nastaran Keshavarz Mohammadi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Ali Ramezankhani, Yadollah Mehrabi, Physical Health Status and Frailty Index in Community Dwelling Older Adults in Tehran, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 652-665. magiran.com/p1970919
سیما قاسمی، نسترن کشاورز محمدی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، علی رمضانخانی، یداله محرابی، "وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 652-665. magiran.com/p1970919
Sima Ghasemi, Nastaran Keshavarz Mohammadi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Ali Ramezankhani, Yadollah Mehrabi, "Physical Health Status and Frailty Index in Community Dwelling Older Adults in Tehran", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 652-665. magiran.com/p1970919
سیما قاسمی، نسترن کشاورز محمدی، فرحناز محمدی شاهبلاغی، علی رمضانخانی، یداله محرابی، (1398). 'وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.652-665. magiran.com/p1970919
Sima Ghasemi, Nastaran Keshavarz Mohammadi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi, Ali Ramezankhani, Yadollah Mehrabi, (2019). 'Physical Health Status and Frailty Index in Community Dwelling Older Adults in Tehran', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.652-665. magiran.com/p1970919
سیما قاسمی؛ نسترن کشاورز محمدی؛ فرحناز محمدی شاهبلاغی؛ علی رمضانخانی؛ یداله محرابی. "وضعیت سلامت جسمی در سالمندان ساکن منزل شهر تهران در سال 1395". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 652-665. magiran.com/p1970919
Sima Ghasemi; Nastaran Keshavarz Mohammadi; Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi; Ali Ramezankhani; Yadollah Mehrabi. "Physical Health Status and Frailty Index in Community Dwelling Older Adults in Tehran", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 652-665. magiran.com/p1970919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال