ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مطهره حجازی، حجت الله حقگو، اشرف کربلایی نوری، اکبر بیگلریان، نازیلا اکبر فهیمی، (1398). ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون، فصلنامه سالمند، 13(52)، 666-675. magiran.com/p1970920
Seyede Motahare Hejazi, Hojjat Allah Haghgoo, Ashraf Karbalaei Nouri, Akbar Biglarian, Nazila Akbarfahimi , (2019). The Relationship Between Memory Impairment and Health Indicators of the Elderly With Parkinson Disease, Iranian Journal of Ageing, 13(52), 666-675. magiran.com/p1970920
سیده مطهره حجازی، حجت الله حقگو، اشرف کربلایی نوری، اکبر بیگلریان، نازیلا اکبر فهیمی، ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون. فصلنامه سالمند، 1398؛ 13(52): 666-675. magiran.com/p1970920
Seyede Motahare Hejazi, Hojjat Allah Haghgoo, Ashraf Karbalaei Nouri, Akbar Biglarian, Nazila Akbarfahimi , The Relationship Between Memory Impairment and Health Indicators of the Elderly With Parkinson Disease, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(52): 666-675. magiran.com/p1970920
سیده مطهره حجازی، حجت الله حقگو، اشرف کربلایی نوری، اکبر بیگلریان، نازیلا اکبر فهیمی، "ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون"، فصلنامه سالمند 13، شماره 52 (1398): 666-675. magiran.com/p1970920
Seyede Motahare Hejazi, Hojjat Allah Haghgoo, Ashraf Karbalaei Nouri, Akbar Biglarian, Nazila Akbarfahimi , "The Relationship Between Memory Impairment and Health Indicators of the Elderly With Parkinson Disease", Iranian Journal of Ageing 13, no.52 (2019): 666-675. magiran.com/p1970920
سیده مطهره حجازی، حجت الله حقگو، اشرف کربلایی نوری، اکبر بیگلریان، نازیلا اکبر فهیمی، (1398). 'ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون'، فصلنامه سالمند، 13(52)، صص.666-675. magiran.com/p1970920
Seyede Motahare Hejazi, Hojjat Allah Haghgoo, Ashraf Karbalaei Nouri, Akbar Biglarian, Nazila Akbarfahimi , (2019). 'The Relationship Between Memory Impairment and Health Indicators of the Elderly With Parkinson Disease', Iranian Journal of Ageing, 13(52), pp.666-675. magiran.com/p1970920
سیده مطهره حجازی؛ حجت الله حقگو؛ اشرف کربلایی نوری؛ اکبر بیگلریان؛ نازیلا اکبر فهیمی. "ارتباط بین اختلال حافظه (بینایی و کلامی) با شاخص های سلامت سالمندان دارای پارکینسون". فصلنامه سالمند، 13 ،52 ، 1398، 666-675. magiran.com/p1970920
Seyede Motahare Hejazi; Hojjat Allah Haghgoo; Ashraf Karbalaei Nouri; Akbar Biglarian; Nazila Akbarfahimi . "The Relationship Between Memory Impairment and Health Indicators of the Elderly With Parkinson Disease", Iranian Journal of Ageing, 13, 52, 2019, 666-675. magiran.com/p1970920
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال