ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، صلاح بهرام آرا، (1398). ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر، مجله مهندسی برق، 49(1)، 165-180. magiran.com/p1971394
A. Rastgou, J. Moshtagh , S. Bahramara, (2019). A Robust and Flexible Approach for Distribution Expansion Planning in the Presence of Distributed Generations and the Uncertainties Associated with Demand, Energy Price and Renewable Resources, Journal of Electrical Engineering, 49(1), 165-180. magiran.com/p1971394
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، صلاح بهرام آرا، ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر. مجله مهندسی برق، 1398؛ 49(1): 165-180. magiran.com/p1971394
A. Rastgou, J. Moshtagh , S. Bahramara, A Robust and Flexible Approach for Distribution Expansion Planning in the Presence of Distributed Generations and the Uncertainties Associated with Demand, Energy Price and Renewable Resources, Journal of Electrical Engineering, 2019; 49(1): 165-180. magiran.com/p1971394
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، صلاح بهرام آرا، "ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر"، مجله مهندسی برق 49، شماره 1 (1398): 165-180. magiran.com/p1971394
A. Rastgou, J. Moshtagh , S. Bahramara, "A Robust and Flexible Approach for Distribution Expansion Planning in the Presence of Distributed Generations and the Uncertainties Associated with Demand, Energy Price and Renewable Resources", Journal of Electrical Engineering 49, no.1 (2019): 165-180. magiran.com/p1971394
عبدالله راستگو، جمال مشتاق، صلاح بهرام آرا، (1398). 'ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر'، مجله مهندسی برق، 49(1)، صص.165-180. magiran.com/p1971394
A. Rastgou, J. Moshtagh , S. Bahramara, (2019). 'A Robust and Flexible Approach for Distribution Expansion Planning in the Presence of Distributed Generations and the Uncertainties Associated with Demand, Energy Price and Renewable Resources', Journal of Electrical Engineering, 49(1), pp.165-180. magiran.com/p1971394
عبدالله راستگو؛ جمال مشتاق؛ صلاح بهرام آرا. "ارائه رویکردی مقاوم و منعطف برای برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت های بار، قیمت انرژی و منابع تجدیدپذیر". مجله مهندسی برق، 49 ،1 ، 1398، 165-180. magiran.com/p1971394
A. Rastgou; J. Moshtagh ; S. Bahramara. "A Robust and Flexible Approach for Distribution Expansion Planning in the Presence of Distributed Generations and the Uncertainties Associated with Demand, Energy Price and Renewable Resources", Journal of Electrical Engineering, 49, 1, 2019, 165-180. magiran.com/p1971394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال