ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، (1398). نقش طرح هادی در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(1)، 81-102. magiran.com/p1971429
Sadegh Asghari Lafmejani , Hamidreza Nasimi, (2019). The Role of the Guide Plan in Globalization of Rural Areas' Characteristics (Case study: Central district of Darab County), spatial planing, 9(1), 81-102. magiran.com/p1971429
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، نقش طرح هادی در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب. فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 1398؛ 9(1): 81-102. magiran.com/p1971429
Sadegh Asghari Lafmejani , Hamidreza Nasimi, The Role of the Guide Plan in Globalization of Rural Areas' Characteristics (Case study: Central district of Darab County), spatial planing, 2019; 9(1): 81-102. magiran.com/p1971429
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، "نقش طرح هادی در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب"، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) 9، شماره 1 (1398): 81-102. magiran.com/p1971429
Sadegh Asghari Lafmejani , Hamidreza Nasimi, "The Role of the Guide Plan in Globalization of Rural Areas' Characteristics (Case study: Central district of Darab County)", spatial planing 9, no.1 (2019): 81-102. magiran.com/p1971429
صادق اصغری لفمجانی، حمیدرضا نسیمی، (1398). 'نقش طرح هادی در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب'، فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9(1)، صص.81-102. magiran.com/p1971429
Sadegh Asghari Lafmejani , Hamidreza Nasimi, (2019). 'The Role of the Guide Plan in Globalization of Rural Areas' Characteristics (Case study: Central district of Darab County)', spatial planing, 9(1), pp.81-102. magiran.com/p1971429
صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی. "نقش طرح هادی در جهانی شدن ویژگی های مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان داراب". فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)، 9 ،1 ، 1398، 81-102. magiran.com/p1971429
Sadegh Asghari Lafmejani ; Hamidreza Nasimi. "The Role of the Guide Plan in Globalization of Rural Areas' Characteristics (Case study: Central district of Darab County)", spatial planing, 9, 1, 2019, 81-102. magiran.com/p1971429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال