ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرمحمد موسوی، محمد عزیزی، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار، (1397). شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، 7-18. magiran.com/p1971593
Mir Moohamad Moosavi, Mohammad Azizi , Ali Badizadeh, Hadi Rezghi, (2019). Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry), Journal of Health Management, 9(4), 7-18. magiran.com/p1971593
میرمحمد موسوی، محمد عزیزی، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار، شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی). مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1397؛ 9(4): 7-18. magiran.com/p1971593
Mir Moohamad Moosavi, Mohammad Azizi , Ali Badizadeh, Hadi Rezghi, Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry), Journal of Health Management, 2019; 9(4): 7-18. magiran.com/p1971593
میرمحمد موسوی، محمد عزیزی، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار، "شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 9، شماره 4 (1397): 7-18. magiran.com/p1971593
Mir Moohamad Moosavi, Mohammad Azizi , Ali Badizadeh, Hadi Rezghi, "Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry)", Journal of Health Management 9, no.4 (2019): 7-18. magiran.com/p1971593
میرمحمد موسوی، محمد عزیزی، علی بدیع زاده، هادی رزقی شیرسوار، (1397). 'شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، صص.7-18. magiran.com/p1971593
Mir Moohamad Moosavi, Mohammad Azizi , Ali Badizadeh, Hadi Rezghi, (2019). 'Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry)', Journal of Health Management, 9(4), pp.7-18. magiran.com/p1971593
میرمحمد موسوی؛ محمد عزیزی؛ علی بدیع زاده؛ هادی رزقی شیرسوار. "شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی (مورد مطالعه: صنعت آموزش خدمات پزشکی)". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9 ،4 ، 1397، 7-18. magiran.com/p1971593
Mir Moohamad Moosavi; Mohammad Azizi ; Ali Badizadeh; Hadi Rezghi. "Identifying the Components of Internationalization of Higher Education (Case Study: Medical Services Education Industry)", Journal of Health Management, 9, 4, 2019, 7-18. magiran.com/p1971593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال