ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی بنی هاشمی، زهرا حیدرنیا، وحید الهیاری، (1397). رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند)، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، 41-51. magiran.com/p1971596
Sayyid Ali Banihashemi , Zahra Heidarnia, Vahid Allahyari, (2019). Ranking Effective Factors on Organizational Agility in Public Sector Using A.T. Kearney model and TOPSIS Method (Case Study: Hospitals in Birjand), Journal of Health Management, 9(4), 41-51. magiran.com/p1971596
سیدعلی بنی هاشمی، زهرا حیدرنیا، وحید الهیاری، رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند). مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1397؛ 9(4): 41-51. magiran.com/p1971596
Sayyid Ali Banihashemi , Zahra Heidarnia, Vahid Allahyari, Ranking Effective Factors on Organizational Agility in Public Sector Using A.T. Kearney model and TOPSIS Method (Case Study: Hospitals in Birjand), Journal of Health Management, 2019; 9(4): 41-51. magiran.com/p1971596
سیدعلی بنی هاشمی، زهرا حیدرنیا، وحید الهیاری، "رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند)"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 9، شماره 4 (1397): 41-51. magiran.com/p1971596
Sayyid Ali Banihashemi , Zahra Heidarnia, Vahid Allahyari, "Ranking Effective Factors on Organizational Agility in Public Sector Using A.T. Kearney model and TOPSIS Method (Case Study: Hospitals in Birjand)", Journal of Health Management 9, no.4 (2019): 41-51. magiran.com/p1971596
سیدعلی بنی هاشمی، زهرا حیدرنیا، وحید الهیاری، (1397). 'رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند)'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، صص.41-51. magiran.com/p1971596
Sayyid Ali Banihashemi , Zahra Heidarnia, Vahid Allahyari, (2019). 'Ranking Effective Factors on Organizational Agility in Public Sector Using A.T. Kearney model and TOPSIS Method (Case Study: Hospitals in Birjand)', Journal of Health Management, 9(4), pp.41-51. magiran.com/p1971596
سیدعلی بنی هاشمی؛ زهرا حیدرنیا؛ وحید الهیاری. "رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقای چابکی سازمانی در بخش دولتی با مدل ای.تی.کرنی و روش تاپسیس (مطالعه موردی بیمارستان های شهر بیرجند)". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9 ،4 ، 1397، 41-51. magiran.com/p1971596
Sayyid Ali Banihashemi ; Zahra Heidarnia; Vahid Allahyari. "Ranking Effective Factors on Organizational Agility in Public Sector Using A.T. Kearney model and TOPSIS Method (Case Study: Hospitals in Birjand)", Journal of Health Management, 9, 4, 2019, 41-51. magiran.com/p1971596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال