ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس جهانگیری، محمد جهانگیری، (1397). ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، 79-89. magiran.com/p1971599
Abbas Jahangiri , Mohammad Jahangiri, (2019). Performance Evaluation of Provincial Units of Social Security Organization in Indirect Treatment Sector Using TOPSIS Method in 2017, Journal of Health Management, 9(4), 79-89. magiran.com/p1971599
عباس جهانگیری، محمد جهانگیری، ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1397؛ 9(4): 79-89. magiran.com/p1971599
Abbas Jahangiri , Mohammad Jahangiri, Performance Evaluation of Provincial Units of Social Security Organization in Indirect Treatment Sector Using TOPSIS Method in 2017, Journal of Health Management, 2019; 9(4): 79-89. magiran.com/p1971599
عباس جهانگیری، محمد جهانگیری، "ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 9، شماره 4 (1397): 79-89. magiran.com/p1971599
Abbas Jahangiri , Mohammad Jahangiri, "Performance Evaluation of Provincial Units of Social Security Organization in Indirect Treatment Sector Using TOPSIS Method in 2017", Journal of Health Management 9, no.4 (2019): 79-89. magiran.com/p1971599
عباس جهانگیری، محمد جهانگیری، (1397). 'ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9(4)، صص.79-89. magiran.com/p1971599
Abbas Jahangiri , Mohammad Jahangiri, (2019). 'Performance Evaluation of Provincial Units of Social Security Organization in Indirect Treatment Sector Using TOPSIS Method in 2017', Journal of Health Management, 9(4), pp.79-89. magiran.com/p1971599
عباس جهانگیری؛ محمد جهانگیری. "ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیرمستقیم در سال 1396 با استفاده از روش تاپسیس". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 9 ،4 ، 1397، 79-89. magiran.com/p1971599
Abbas Jahangiri ; Mohammad Jahangiri. "Performance Evaluation of Provincial Units of Social Security Organization in Indirect Treatment Sector Using TOPSIS Method in 2017", Journal of Health Management, 9, 4, 2019, 79-89. magiran.com/p1971599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال