ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا، آسیه مودی، عاطفه جمشیدی، ریحانه ایوبی، محمدرضا داوری، (1398). بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(1)، 35-43. magiran.com/p1971732
Mohammad Reza Jani, Mohammad Reza Razm Ara , Aseie Moudi, Atefeh Jamshidi, Rayhaneh Ayoobi, Mohamma Reza Davari, (2019). Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(1), 35-43. magiran.com/p1971732
محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا، آسیه مودی، عاطفه جمشیدی، ریحانه ایوبی، محمدرضا داوری، بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(1): 35-43. magiran.com/p1971732
Mohammad Reza Jani, Mohammad Reza Razm Ara , Aseie Moudi, Atefeh Jamshidi, Rayhaneh Ayoobi, Mohamma Reza Davari, Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(1): 35-43. magiran.com/p1971732
محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا، آسیه مودی، عاطفه جمشیدی، ریحانه ایوبی، محمدرضا داوری، "بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 1 (1398): 35-43. magiran.com/p1971732
Mohammad Reza Jani, Mohammad Reza Razm Ara , Aseie Moudi, Atefeh Jamshidi, Rayhaneh Ayoobi, Mohamma Reza Davari, "Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.1 (2019): 35-43. magiran.com/p1971732
محمدرضا جانی، محمدرضا رزم آرا، آسیه مودی، عاطفه جمشیدی، ریحانه ایوبی، محمدرضا داوری، (1398). 'بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(1)، صص.35-43. magiran.com/p1971732
Mohammad Reza Jani, Mohammad Reza Razm Ara , Aseie Moudi, Atefeh Jamshidi, Rayhaneh Ayoobi, Mohamma Reza Davari, (2019). 'Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(1), pp.35-43. magiran.com/p1971732
محمدرضا جانی؛ محمدرضا رزم آرا؛ آسیه مودی؛ عاطفه جمشیدی؛ ریحانه ایوبی؛ محمدرضا داوری. "بررسی تاثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،1 ، 1398، 35-43. magiran.com/p1971732
Mohammad Reza Jani; Mohammad Reza Razm Ara ; Aseie Moudi; Atefeh Jamshidi; Rayhaneh Ayoobi; Mohamma Reza Davari. "Effect of Educational film On Quality Of Life On Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 1, 2019, 35-43. magiran.com/p1971732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال