ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم گل محمدی، ابراهیم شیرزاد، (1398). ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(1)، 119-125. magiran.com/p1971741
Rahim Golmohammadi , Ebrahim Shirzadeh, (2019). Evaluation of teaching heart auscultation skills by using surface anatomy instead of gross anatomy for medical students, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(1), 119-125. magiran.com/p1971741
رحیم گل محمدی، ابراهیم شیرزاد، ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1398؛ 26(1): 119-125. magiran.com/p1971741
Rahim Golmohammadi , Ebrahim Shirzadeh, Evaluation of teaching heart auscultation skills by using surface anatomy instead of gross anatomy for medical students, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 26(1): 119-125. magiran.com/p1971741
رحیم گل محمدی، ابراهیم شیرزاد، "ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 26، شماره 1 (1398): 119-125. magiran.com/p1971741
Rahim Golmohammadi , Ebrahim Shirzadeh, "Evaluation of teaching heart auscultation skills by using surface anatomy instead of gross anatomy for medical students", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 26, no.1 (2019): 119-125. magiran.com/p1971741
رحیم گل محمدی، ابراهیم شیرزاد، (1398). 'ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26(1)، صص.119-125. magiran.com/p1971741
Rahim Golmohammadi , Ebrahim Shirzadeh, (2019). 'Evaluation of teaching heart auscultation skills by using surface anatomy instead of gross anatomy for medical students', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26(1), pp.119-125. magiran.com/p1971741
رحیم گل محمدی؛ ابراهیم شیرزاد. "ارزیابی آموزش مهارت های نوین آناتومی سطحی دردانشجویان پزشکی برای مکان یابی کانون های سمع صدای قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 26 ،1 ، 1398، 119-125. magiran.com/p1971741
Rahim Golmohammadi ; Ebrahim Shirzadeh. "Evaluation of teaching heart auscultation skills by using surface anatomy instead of gross anatomy for medical students", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 26, 1, 2019, 119-125. magiran.com/p1971741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال