ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام مصباحی، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، سعیده بزازیان، (1398). تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، 42-54. magiran.com/p1972008
Elham Mesbahi, Mojtaba Amirimajd, Mohammad Ghamari, Saeedeh Bazazian, (2019). Development of a Model to Predict Emotional Failure in Students According to Personal Factors and Initial Maladaptive Schemas and Quality of Love Relationships, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), 42-54. magiran.com/p1972008
الهام مصباحی، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، سعیده بزازیان، تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1398؛ 25(1): 42-54. magiran.com/p1972008
Elham Mesbahi, Mojtaba Amirimajd, Mohammad Ghamari, Saeedeh Bazazian, Development of a Model to Predict Emotional Failure in Students According to Personal Factors and Initial Maladaptive Schemas and Quality of Love Relationships, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 25(1): 42-54. magiran.com/p1972008
الهام مصباحی، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، سعیده بزازیان، "تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 25، شماره 1 (1398): 42-54. magiran.com/p1972008
Elham Mesbahi, Mojtaba Amirimajd, Mohammad Ghamari, Saeedeh Bazazian, "Development of a Model to Predict Emotional Failure in Students According to Personal Factors and Initial Maladaptive Schemas and Quality of Love Relationships", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 25, no.1 (2019): 42-54. magiran.com/p1972008
الهام مصباحی، مجتبی امیری مجد، محمد قمری، سعیده بزازیان، (1398). 'تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، صص.42-54. magiran.com/p1972008
Elham Mesbahi, Mojtaba Amirimajd, Mohammad Ghamari, Saeedeh Bazazian, (2019). 'Development of a Model to Predict Emotional Failure in Students According to Personal Factors and Initial Maladaptive Schemas and Quality of Love Relationships', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), pp.42-54. magiran.com/p1972008
الهام مصباحی؛ مجتبی امیری مجد؛ محمد قمری؛ سعیده بزازیان. "تدوین مدلی برای پیش بینی نشانگان ضربه عشقی در دانشجویان بر اساس ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25 ،1 ، 1398، 42-54. magiran.com/p1972008
Elham Mesbahi; Mojtaba Amirimajd; Mohammad Ghamari; Saeedeh Bazazian. "Development of a Model to Predict Emotional Failure in Students According to Personal Factors and Initial Maladaptive Schemas and Quality of Love Relationships", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25, 1, 2019, 42-54. magiran.com/p1972008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال