ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه پهلوان، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی، (1398). پیش بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه ای سیستم بازداری رفتاری، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، 56-71. magiran.com/p1972009
Marzieh Pahlevan, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani, (2019). Predicting the Intensity of Pain in Patients With Chronic Pain Based on Alexithymia: The Mediating Role of the Behavioral Inhibition System, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), 56-71. magiran.com/p1972009
مرضیه پهلوان، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی، پیش بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه ای سیستم بازداری رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1398؛ 25(1): 56-71. magiran.com/p1972009
Marzieh Pahlevan, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani, Predicting the Intensity of Pain in Patients With Chronic Pain Based on Alexithymia: The Mediating Role of the Behavioral Inhibition System, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 25(1): 56-71. magiran.com/p1972009
مرضیه پهلوان، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی، "پیش بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه ای سیستم بازداری رفتاری"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 25، شماره 1 (1398): 56-71. magiran.com/p1972009
Marzieh Pahlevan, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani, "Predicting the Intensity of Pain in Patients With Chronic Pain Based on Alexithymia: The Mediating Role of the Behavioral Inhibition System", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 25, no.1 (2019): 56-71. magiran.com/p1972009
مرضیه پهلوان، محمدعلی بشارت، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی، (1398). 'پیش بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه ای سیستم بازداری رفتاری'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، صص.56-71. magiran.com/p1972009
Marzieh Pahlevan, Mohammad Ali Besharat, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani, (2019). 'Predicting the Intensity of Pain in Patients With Chronic Pain Based on Alexithymia: The Mediating Role of the Behavioral Inhibition System', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), pp.56-71. magiran.com/p1972009
مرضیه پهلوان؛ محمدعلی بشارت؛ احمد برجعلی؛ حجت الله فراهانی. "پیش بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه ای سیستم بازداری رفتاری". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25 ،1 ، 1398، 56-71. magiran.com/p1972009
Marzieh Pahlevan; Mohammad Ali Besharat; Ahmad Borjali; Hojjatollah Farahani. "Predicting the Intensity of Pain in Patients With Chronic Pain Based on Alexithymia: The Mediating Role of the Behavioral Inhibition System", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25, 1, 2019, 56-71. magiran.com/p1972009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال