ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا کهتری هرزنق، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، (1398). تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، 84-95. magiran.com/p1972011
Leila Kehtari Harzangh, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, (2019). Comparison of Impulsivity and Experiential Avoidance in Obese Individuals With and Without Binge Eating Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), 84-95. magiran.com/p1972011
لیلا کهتری هرزنق، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1398؛ 25(1): 84-95. magiran.com/p1972011
Leila Kehtari Harzangh, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, Comparison of Impulsivity and Experiential Avoidance in Obese Individuals With and Without Binge Eating Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 25(1): 84-95. magiran.com/p1972011
لیلا کهتری هرزنق، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، "تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 25، شماره 1 (1398): 84-95. magiran.com/p1972011
Leila Kehtari Harzangh, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, "Comparison of Impulsivity and Experiential Avoidance in Obese Individuals With and Without Binge Eating Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 25, no.1 (2019): 84-95. magiran.com/p1972011
لیلا کهتری هرزنق، حمید پورشریفی، رسول حشمتی، (1398). 'تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1)، صص.84-95. magiran.com/p1972011
Leila Kehtari Harzangh, Hamid Poursharifi, Rasoul Heshmati, (2019). 'Comparison of Impulsivity and Experiential Avoidance in Obese Individuals With and Without Binge Eating Disorder', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25(1), pp.84-95. magiran.com/p1972011
لیلا کهتری هرزنق؛ حمید پورشریفی؛ رسول حشمتی. "تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای: یک مطالعه همبستگی". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25 ،1 ، 1398، 84-95. magiran.com/p1972011
Leila Kehtari Harzangh; Hamid Poursharifi; Rasoul Heshmati. "Comparison of Impulsivity and Experiential Avoidance in Obese Individuals With and Without Binge Eating Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 25, 1, 2019, 84-95. magiran.com/p1972011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال