ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوزان سلاجقه، سوزان امامی پور ، کاظم نعمت الله زاده ماهانی، (1398). الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه، فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13(1)، 77-98. magiran.com/p1972148
S. Salajegheh, S. Emamipoor , K. Nematolah Zadeh Mahani, (2019). Structural modeling of relationship between mindfulness and psychological well-being based on mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer, Journal of Applied Psychology, 13(1), 77-98. magiran.com/p1972148
سوزان سلاجقه، سوزان امامی پور ، کاظم نعمت الله زاده ماهانی، الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 1398؛ 13(1): 77-98. magiran.com/p1972148
S. Salajegheh, S. Emamipoor , K. Nematolah Zadeh Mahani, Structural modeling of relationship between mindfulness and psychological well-being based on mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer, Journal of Applied Psychology, 2019; 13(1): 77-98. magiran.com/p1972148
سوزان سلاجقه، سوزان امامی پور ، کاظم نعمت الله زاده ماهانی، "الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه"، فصلنامه روان شناسی کاربردی 13، شماره 1 (1398): 77-98. magiran.com/p1972148
S. Salajegheh, S. Emamipoor , K. Nematolah Zadeh Mahani, "Structural modeling of relationship between mindfulness and psychological well-being based on mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer", Journal of Applied Psychology 13, no.1 (2019): 77-98. magiran.com/p1972148
سوزان سلاجقه، سوزان امامی پور ، کاظم نعمت الله زاده ماهانی، (1398). 'الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه'، فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13(1)، صص.77-98. magiran.com/p1972148
S. Salajegheh, S. Emamipoor , K. Nematolah Zadeh Mahani, (2019). 'Structural modeling of relationship between mindfulness and psychological well-being based on mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer', Journal of Applied Psychology, 13(1), pp.77-98. magiran.com/p1972148
سوزان سلاجقه؛ سوزان امامی پور ؛ کاظم نعمت الله زاده ماهانی. "الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه". فصلنامه روان شناسی کاربردی، 13 ،1 ، 1398، 77-98. magiran.com/p1972148
S. Salajegheh; S. Emamipoor ; K. Nematolah Zadeh Mahani. "Structural modeling of relationship between mindfulness and psychological well-being based on mediating role of cognitive emotion regulation strategies in women with breast cancer", Journal of Applied Psychology, 13, 1, 2019, 77-98. magiran.com/p1972148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال