ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم برزگر، مسعود قاسمی قهساره، زهره بهالو، (1398). اثر غلظت های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann)، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10(37)، 1-11. magiran.com/p1972210
R. Barzegar, M. Ghasemi Ghehsareh, Z. Bahalo, (2019). The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10(37), 1-11. magiran.com/p1972210
رحیم برزگر، مسعود قاسمی قهساره، زهره بهالو، اثر غلظت های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann). فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 1398؛ 10(37): 1-11. magiran.com/p1972210
R. Barzegar, M. Ghasemi Ghehsareh, Z. Bahalo, The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann, Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 2019; 10(37): 1-11. magiran.com/p1972210
رحیم برزگر، مسعود قاسمی قهساره، زهره بهالو، "اثر غلظت های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann)"، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای 10، شماره 37 (1398): 1-11. magiran.com/p1972210
R. Barzegar, M. Ghasemi Ghehsareh, Z. Bahalo, "The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology 10, no.37 (2019): 1-11. magiran.com/p1972210
رحیم برزگر، مسعود قاسمی قهساره، زهره بهالو، (1398). 'اثر غلظت های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann)'، فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10(37)، صص.1-11. magiran.com/p1972210
R. Barzegar, M. Ghasemi Ghehsareh, Z. Bahalo, (2019). 'The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann', Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10(37), pp.1-11. magiran.com/p1972210
رحیم برزگر؛ مسعود قاسمی قهساره؛ زهره بهالو. "اثر غلظت های مختلف پتاسیم و کلسیم محلول غذایی بر رشد و گل دهی لیزیانتوس (Eustoma grandiflorum (Raf.) Shiann)". فصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای، 10 ،37 ، 1398، 1-11. magiran.com/p1972210
R. Barzegar; M. Ghasemi Ghehsareh; Z. Bahalo. "The Effect of Different Concentrations of Potassium and Calcium of Nutrient Solution on Growth and Flowering of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shiann", Journal of Greenhouse Culture Science and Technology, 10, 37, 2019, 1-11. magiran.com/p1972210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال