ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا صداقت، حسین فاطمی کیا، کاوه تنها، مجید اسدی، ماریا ظهیری، بهجت سیفی، خلیل پورخلیلی، (1398). ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک، مجله طب جنوب، 22(2)، 77-89. magiran.com/p1972255
Zahra Sedaghat, Hossein Fatemikia, Kaveh Tanha, Majid Assadi, Mariya Zahiri, Behjat Seifi, Khalil Pourkhalili, (2019). Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT, Iranian South Medical Journal, 22(2), 77-89. magiran.com/p1972255
زهرا صداقت، حسین فاطمی کیا، کاوه تنها، مجید اسدی، ماریا ظهیری، بهجت سیفی، خلیل پورخلیلی، ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک. مجله طب جنوب، 1398؛ 22(2): 77-89. magiran.com/p1972255
Zahra Sedaghat, Hossein Fatemikia, Kaveh Tanha, Majid Assadi, Mariya Zahiri, Behjat Seifi, Khalil Pourkhalili, Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(2): 77-89. magiran.com/p1972255
زهرا صداقت، حسین فاطمی کیا، کاوه تنها، مجید اسدی، ماریا ظهیری، بهجت سیفی، خلیل پورخلیلی، "ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک"، مجله طب جنوب 22، شماره 2 (1398): 77-89. magiran.com/p1972255
Zahra Sedaghat, Hossein Fatemikia, Kaveh Tanha, Majid Assadi, Mariya Zahiri, Behjat Seifi, Khalil Pourkhalili, "Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT", Iranian South Medical Journal 22, no.2 (2019): 77-89. magiran.com/p1972255
زهرا صداقت، حسین فاطمی کیا، کاوه تنها، مجید اسدی، ماریا ظهیری، بهجت سیفی، خلیل پورخلیلی، (1398). 'ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک'، مجله طب جنوب، 22(2)، صص.77-89. magiran.com/p1972255
Zahra Sedaghat, Hossein Fatemikia, Kaveh Tanha, Majid Assadi, Mariya Zahiri, Behjat Seifi, Khalil Pourkhalili, (2019). 'Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT', Iranian South Medical Journal, 22(2), pp.77-89. magiran.com/p1972255
زهرا صداقت؛ حسین فاطمی کیا؛ کاوه تنها؛ مجید اسدی؛ ماریا ظهیری؛ بهجت سیفی؛ خلیل پورخلیلی. "ارزیابی روند بهبود آسیب کلیوی ناشی از ایسکمی و پرفیوژن مجدد در موش صحرایی با استفاده از دستگاه اسپکت حیوانات کوچک". مجله طب جنوب، 22 ،2 ، 1398، 77-89. magiran.com/p1972255
Zahra Sedaghat; Hossein Fatemikia; Kaveh Tanha; Majid Assadi; Mariya Zahiri; Behjat Seifi; Khalil Pourkhalili. "Evaluating the Recovery Process of Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Rats Using Small-Animal SPECT", Iranian South Medical Journal, 22, 2, 2019, 77-89. magiran.com/p1972255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال