ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدمهدی ضرابی، بهور اصغری، عمار مریم آبادی، غلامحسین محبی، سعید رشوند، (1398). بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت های مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی (Nepeta racemosa)، مجله طب جنوب، 22(2)، 90-105. magiran.com/p1972256
Mohammadmehdi Zarrabi, Behvar Asghari, Ammar Maryamabadi, Gholamhosseain Mohebbi, Saeid Rashvand, (2019). Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase, Iranian South Medical Journal, 22(2), 90-105. magiran.com/p1972256
محمدمهدی ضرابی، بهور اصغری، عمار مریم آبادی، غلامحسین محبی، سعید رشوند، بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت های مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی (Nepeta racemosa). مجله طب جنوب، 1398؛ 22(2): 90-105. magiran.com/p1972256
Mohammadmehdi Zarrabi, Behvar Asghari, Ammar Maryamabadi, Gholamhosseain Mohebbi, Saeid Rashvand, Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(2): 90-105. magiran.com/p1972256
محمدمهدی ضرابی، بهور اصغری، عمار مریم آبادی، غلامحسین محبی، سعید رشوند، "بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت های مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی (Nepeta racemosa)"، مجله طب جنوب 22، شماره 2 (1398): 90-105. magiran.com/p1972256
Mohammadmehdi Zarrabi, Behvar Asghari, Ammar Maryamabadi, Gholamhosseain Mohebbi, Saeid Rashvand, "Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase", Iranian South Medical Journal 22, no.2 (2019): 90-105. magiran.com/p1972256
محمدمهدی ضرابی، بهور اصغری، عمار مریم آبادی، غلامحسین محبی، سعید رشوند، (1398). 'بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت های مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی (Nepeta racemosa)'، مجله طب جنوب، 22(2)، صص.90-105. magiran.com/p1972256
Mohammadmehdi Zarrabi, Behvar Asghari, Ammar Maryamabadi, Gholamhosseain Mohebbi, Saeid Rashvand, (2019). 'Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase', Iranian South Medical Journal, 22(2), pp.90-105. magiran.com/p1972256
محمدمهدی ضرابی؛ بهور اصغری؛ عمار مریم آبادی؛ غلامحسین محبی؛ سعید رشوند. "بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی، فعالیت های مهارکنندگی آنزیم های آلفا آمیلازی و آلفا گلوکوزیدازی و اثرات آنتی اکسیدانتی جوشانده، دم کرده و عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی پونه سای البرزی (Nepeta racemosa)". مجله طب جنوب، 22 ،2 ، 1398، 90-105. magiran.com/p1972256
Mohammadmehdi Zarrabi; Behvar Asghari; Ammar Maryamabadi; Gholamhosseain Mohebbi; Saeid Rashvand. "Phytochemical Properties and Inhibitory and Antioxidant Effects of the Decoction, Infusion and Hydro-Alcoholic Extract of Nepeta Race-mosa on α-Amylase and α-Glucosidase", Iranian South Medical Journal, 22, 2, 2019, 90-105. magiran.com/p1972256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال