ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه سادات معصوم پور، حمیده مهدوی آزاد، (1398). بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله طب جنوب، 22(2)، 119-129. magiran.com/p1972258
Massomehsadat Masoumpour, Hamideh MahdaviAzad , (2019). Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Iranian South Medical Journal, 22(2), 119-129. magiran.com/p1972258
معصومه سادات معصوم پور، حمیده مهدوی آزاد، بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله طب جنوب، 1398؛ 22(2): 119-129. magiran.com/p1972258
Massomehsadat Masoumpour, Hamideh MahdaviAzad , Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, Iranian South Medical Journal, 2019; 22(2): 119-129. magiran.com/p1972258
معصومه سادات معصوم پور، حمیده مهدوی آزاد، "بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله طب جنوب 22، شماره 2 (1398): 119-129. magiran.com/p1972258
Massomehsadat Masoumpour, Hamideh MahdaviAzad , "Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences", Iranian South Medical Journal 22, no.2 (2019): 119-129. magiran.com/p1972258
معصومه سادات معصوم پور، حمیده مهدوی آزاد، (1398). 'بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله طب جنوب، 22(2)، صص.119-129. magiran.com/p1972258
Massomehsadat Masoumpour, Hamideh MahdaviAzad , (2019). 'Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences', Iranian South Medical Journal, 22(2), pp.119-129. magiran.com/p1972258
معصومه سادات معصوم پور؛ حمیده مهدوی آزاد. "بررسی تبعیت دارویی از قطره های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله طب جنوب، 22 ،2 ، 1398، 119-129. magiran.com/p1972258
Massomehsadat Masoumpour; Hamideh MahdaviAzad . "Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences", Iranian South Medical Journal, 22, 2, 2019, 119-129. magiran.com/p1972258
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال