ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا گلابی، معصومه زینعلی، محمدحسین نیک سخن، ارش اذری، (1397). بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک)، مجله هیدروژئولوژی، 3(2)، 33-45. magiran.com/p1972327
Mohammad Reza Golabi , Massoumeh Zeinalie, Mohammad Hossein Niksokhan, Arash Azari, (2019). studying the Performance of the Modflow Conceptual Model, and Meta Simulator Model of Gene Expression in Hydrograph Modeling of Aquifer(Case Study: Lour_Andimeshk Plain), Journal of Hydrogeology, 3(2), 33-45. magiran.com/p1972327
محمدرضا گلابی، معصومه زینعلی، محمدحسین نیک سخن، ارش اذری، بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک). مجله هیدروژئولوژی، 1397؛ 3(2): 33-45. magiran.com/p1972327
Mohammad Reza Golabi , Massoumeh Zeinalie, Mohammad Hossein Niksokhan, Arash Azari, studying the Performance of the Modflow Conceptual Model, and Meta Simulator Model of Gene Expression in Hydrograph Modeling of Aquifer(Case Study: Lour_Andimeshk Plain), Journal of Hydrogeology, 2019; 3(2): 33-45. magiran.com/p1972327
محمدرضا گلابی، معصومه زینعلی، محمدحسین نیک سخن، ارش اذری، "بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک)"، مجله هیدروژئولوژی 3، شماره 2 (1397): 33-45. magiran.com/p1972327
Mohammad Reza Golabi , Massoumeh Zeinalie, Mohammad Hossein Niksokhan, Arash Azari, "studying the Performance of the Modflow Conceptual Model, and Meta Simulator Model of Gene Expression in Hydrograph Modeling of Aquifer(Case Study: Lour_Andimeshk Plain)", Journal of Hydrogeology 3, no.2 (2019): 33-45. magiran.com/p1972327
محمدرضا گلابی، معصومه زینعلی، محمدحسین نیک سخن، ارش اذری، (1397). 'بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک)'، مجله هیدروژئولوژی، 3(2)، صص.33-45. magiran.com/p1972327
Mohammad Reza Golabi , Massoumeh Zeinalie, Mohammad Hossein Niksokhan, Arash Azari, (2019). 'studying the Performance of the Modflow Conceptual Model, and Meta Simulator Model of Gene Expression in Hydrograph Modeling of Aquifer(Case Study: Lour_Andimeshk Plain)', Journal of Hydrogeology, 3(2), pp.33-45. magiran.com/p1972327
محمدرضا گلابی؛ معصومه زینعلی؛ محمدحسین نیک سخن؛ ارش اذری. "بررسی عملکرد مدل مفهومی مادفلو و فرا مدل شبیه ساز بیان ژن در مدل سازی هیدروگراف معرف آبخوان (مطالعه موردی: دشت لور-اندیمشک)". مجله هیدروژئولوژی، 3 ،2 ، 1397، 33-45. magiran.com/p1972327
Mohammad Reza Golabi ; Massoumeh Zeinalie; Mohammad Hossein Niksokhan; Arash Azari. "studying the Performance of the Modflow Conceptual Model, and Meta Simulator Model of Gene Expression in Hydrograph Modeling of Aquifer(Case Study: Lour_Andimeshk Plain)", Journal of Hydrogeology, 3, 2, 2019, 33-45. magiran.com/p1972327
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال