ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد نظری، امیر ناصری، مجید رستمی بروجنی، (1398). بررسی نیاز سرمایی جام زرین پاییزه (Sternbergia lutea) و اثر اندازه سوخ (پیاز) بر رشد، نمو و گل دهی آن، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(31)، 111-125. magiran.com/p1972355
F. Nazari, A. Naseri, Majid Rostami Bourojeni, (2019). Investigating the Cold Requirement of Autumn Daffodil (Sternbergia lutea) and the Effect of Bulb Size on Its Growth, Development and Flowering, Journal of Crop production and processing, 9(31), 111-125. magiran.com/p1972355
فرزاد نظری، امیر ناصری، مجید رستمی بروجنی، بررسی نیاز سرمایی جام زرین پاییزه (Sternbergia lutea) و اثر اندازه سوخ (پیاز) بر رشد، نمو و گل دهی آن. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1398؛ 9(31): 111-125. magiran.com/p1972355
F. Nazari, A. Naseri, Majid Rostami Bourojeni, Investigating the Cold Requirement of Autumn Daffodil (Sternbergia lutea) and the Effect of Bulb Size on Its Growth, Development and Flowering, Journal of Crop production and processing, 2019; 9(31): 111-125. magiran.com/p1972355
فرزاد نظری، امیر ناصری، مجید رستمی بروجنی، "بررسی نیاز سرمایی جام زرین پاییزه (Sternbergia lutea) و اثر اندازه سوخ (پیاز) بر رشد، نمو و گل دهی آن"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9، شماره 31 (1398): 111-125. magiran.com/p1972355
F. Nazari, A. Naseri, Majid Rostami Bourojeni, "Investigating the Cold Requirement of Autumn Daffodil (Sternbergia lutea) and the Effect of Bulb Size on Its Growth, Development and Flowering", Journal of Crop production and processing 9, no.31 (2019): 111-125. magiran.com/p1972355
فرزاد نظری، امیر ناصری، مجید رستمی بروجنی، (1398). 'بررسی نیاز سرمایی جام زرین پاییزه (Sternbergia lutea) و اثر اندازه سوخ (پیاز) بر رشد، نمو و گل دهی آن'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(31)، صص.111-125. magiran.com/p1972355
F. Nazari, A. Naseri, Majid Rostami Bourojeni, (2019). 'Investigating the Cold Requirement of Autumn Daffodil (Sternbergia lutea) and the Effect of Bulb Size on Its Growth, Development and Flowering', Journal of Crop production and processing, 9(31), pp.111-125. magiran.com/p1972355
فرزاد نظری؛ امیر ناصری؛ مجید رستمی بروجنی. "بررسی نیاز سرمایی جام زرین پاییزه (Sternbergia lutea) و اثر اندازه سوخ (پیاز) بر رشد، نمو و گل دهی آن". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9 ،31 ، 1398، 111-125. magiran.com/p1972355
F. Nazari; A. Naseri; Majid Rostami Bourojeni. "Investigating the Cold Requirement of Autumn Daffodil (Sternbergia lutea) and the Effect of Bulb Size on Its Growth, Development and Flowering", Journal of Crop production and processing, 9, 31, 2019, 111-125. magiran.com/p1972355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال