ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله کریمی زاده، علی اصغری، امید سفالیان، کمال شهبازی، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، محمد آرمیون، (1398). شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(31)، 189-203. magiran.com/p1972360
R. Karimizadeh, A. Asghari, O. Sofalian, K. Shahbazi Homonlo, T. Hossienpour, H. Ghojogh, M. Armion, (2019). Identification of the Most Stable Durum Wheat Genotypes Using Nonparametric Yield Stability Statistics, Journal of Crop production and processing, 9(31), 189-203. magiran.com/p1972360
رحمت الله کریمی زاده، علی اصغری، امید سفالیان، کمال شهبازی، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، محمد آرمیون، شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 1398؛ 9(31): 189-203. magiran.com/p1972360
R. Karimizadeh, A. Asghari, O. Sofalian, K. Shahbazi Homonlo, T. Hossienpour, H. Ghojogh, M. Armion, Identification of the Most Stable Durum Wheat Genotypes Using Nonparametric Yield Stability Statistics, Journal of Crop production and processing, 2019; 9(31): 189-203. magiran.com/p1972360
رحمت الله کریمی زاده، علی اصغری، امید سفالیان، کمال شهبازی، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، محمد آرمیون، "شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد"، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 9، شماره 31 (1398): 189-203. magiran.com/p1972360
R. Karimizadeh, A. Asghari, O. Sofalian, K. Shahbazi Homonlo, T. Hossienpour, H. Ghojogh, M. Armion, "Identification of the Most Stable Durum Wheat Genotypes Using Nonparametric Yield Stability Statistics", Journal of Crop production and processing 9, no.31 (2019): 189-203. magiran.com/p1972360
رحمت الله کریمی زاده، علی اصغری، امید سفالیان، کمال شهبازی، طهماسب حسین پور، حسن قوجق، محمد آرمیون، (1398). 'شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد'، مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(31)، صص.189-203. magiran.com/p1972360
R. Karimizadeh, A. Asghari, O. Sofalian, K. Shahbazi Homonlo, T. Hossienpour, H. Ghojogh, M. Armion, (2019). 'Identification of the Most Stable Durum Wheat Genotypes Using Nonparametric Yield Stability Statistics', Journal of Crop production and processing, 9(31), pp.189-203. magiran.com/p1972360
رحمت الله کریمی زاده؛ علی اصغری؛ امید سفالیان؛ کمال شهبازی؛ طهماسب حسین پور؛ حسن قوجق؛ محمد آرمیون. "شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد". مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9 ،31 ، 1398، 189-203. magiran.com/p1972360
R. Karimizadeh; A. Asghari; O. Sofalian; K. Shahbazi Homonlo; T. Hossienpour; H. Ghojogh; M. Armion. "Identification of the Most Stable Durum Wheat Genotypes Using Nonparametric Yield Stability Statistics", Journal of Crop production and processing, 9, 31, 2019, 189-203. magiran.com/p1972360
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال